Sökning: "Kungsparken"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Kungsparken.

 1. 1. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i holklevande småfåglars revir i urban och rural miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Max Söderström; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jämförelse mellan småfåglars revir i stad och i skog Sedan människan började bygga civilisationer med städer för tiotusen år sedan har andra organismer ställts inför ett val, att flytta på sig, att gå under eller att anpassa sig. Staden är ur ett biologiskt perspektiv en mycket ny miljö och det kan vara svårt att säga hur miljön påverkar de som väljer att bosätta sig här. LÄS MER

 3. 3. Skilda vägar : rumsliga statistiska analyser av kvinnors och mäns rörelsemönster

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Göran Sevelin; [2015]
  Nyckelord :park; genus; kön; rädslans geografi; Jämställdhet; miljöpsykologi; rörelsestråk;

  Sammanfattning : Denna studie påvisar en signifikant skillnad i hur kvinnor och män uppger att de går och rör sig genom två studerade grönområden. Ett utfall som är förväntat utifrån tidigare forskning som menar att kvinnors rörelsemönster begränsas av ett upplevt, såväl som reellt, hot om våld. LÄS MER

 4. 4. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabet Jakab; [2015]
  Nyckelord :Kungsparken; Malmös första offentliga park; A. C. Holm; Borgmästare Malmborg; Slottsparken;

  Sammanfattning : Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till att man framöver är noggrannare med att göra en djuplodande förundersökning av parker innan man gör tillägg och radikala förändringar på en så betydelsefull plats som Kungsparken, och att det visas respekt för historien. Jag tror att noggrannare dokumentation över vilka åtgärder som görs i en park, och varför de görs, kan förhindra att onödiga och opassande ingrepp görs i våra parker. LÄS MER

 5. 5. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER