Sökning: "Kunskapsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kunskapsekonomi.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Åk på utlandsstudier! För du är väl en karriärssiktare? En diskursanalys av svenska universitets webbsidor om utlandsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caroline Olsson; Klara Skog; [2016-07-01]
  Nyckelord :utlandsstudier; globalisering; entreprenörskap; kunskapsekonomi; subjektifiering; diskurs;

  Sammanfattning : Idag har utlandsstudier inga specifika lärandemål i universitetens styrdokument vilket gör att dess syfte och mål kan upplevas otydliga. Det är samtidigt en politisk målsättning att öka antalet utresande studenter och därför är det intressant att se hur universiteten skriver om utlandsstudier på deras webbsidor. LÄS MER

 3. 3. Attraktiva städer : Fallstudier av Malmö och Göteborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nanny Svensson; Moa Rosvall; [2016]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; attraktivitet; plats; platskvalitet; fysisk planering; Malmö; Göteborg; globalisering; den kreativa klassen; marknadsföring; kunskapsekonomi;

  Sammanfattning : I kandidatuppsatsen beskrivs platsmarknadsföring som fenomen samt hur den syns i den kommunala planeringen hos två svenska storstäder; Malmö och Göteborg, och vilken roll den fysiska planeringen har i detta. Arbetet är en kvalitativ fallstudie som med innehållsanalys som metod utläser platsmarknadsföringen som det dolda budskapet i kommunal planering. LÄS MER

 4. 4. Talent Management : En kvalitativ fallstudie om hur ett teknik- och konsultföretag arbetar med att behålla och utveckla sin personal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Strandet Karlsson; Agnes Eklund; [2014]
  Nyckelord :Talent Management; Motivation; Competence development; Leadership; Talent; Talent Review; Succession Planning; Meaningful work; Talent Management; Motivation; Personal; Kompetensutveckling; Ledarskap; Talang; Talent Review; Succession Planning; Meningsfullt arbete;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsekonomi är medarbetarnas kompetenser och kunskaper viktiga konkurrensfaktorer för kunskapsföretagen. I och med detta har konkurrensen om medarbetarna ökat och det ligger i företagens intresse att behålla sina medarbetare. I detta sammanhang har begreppet Talent Management fått en viktig betydelse. LÄS MER

 5. 5. Kommersiell närvaro på akademisk mark : En studie av talent management och employer branding på svenska universitet och högskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Franzén Therlin; Christopher Eslander; [2014]
  Nyckelord :Employer branding; talent management; Rekrytering; humankapital; resursberoende;

  Sammanfattning : Den fundamentala resursen i en kunskapsekonomi är humankapital och jakten på denna resurs tar sig många olika utryck. Många näringslivsaktörer knyter starka band till universitet och högskolor för att positionera sig som attraktiva arbetsgivare för att rekrytera kompetenta medarbetare. LÄS MER