Sökning: "Kunskapsförmåga"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kunskapsförmåga.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Nästan miljonnärer: : En kvalitativ studie om hur personer med utländsk bakgrund tänker kring finansiella beslut på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Nijad; Edwin Tse; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; saving behavior; risk; cognitive ability; discrimination; Financial literacy; sparbeteende; risk; kognitiv förmåga; diskriminering;

  Sammanfattning : Ett aktuellt debattämne på den politiska agendan är de ökade samhällsklyftorna som till stor del beror på inkomstskillnader i den svenska befolkningen. Det har visat sig finnas svårigheter för människor att ta beslut på en allt mer komplex finansmarknad med många attribut, som ställer högre krav på människors finansiella kunskapsförmåga för att kunna hantera sin egen privatekonomi. LÄS MER

 3. 3. Dialogisk undervisning i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Sterneborg; [2018]
  Nyckelord :Inlärning; interaktion; klassrum; kunskapsutveckling; verbal dialog;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan skapa en klassrumsdialog som är gynnsam för elevers inlärning hos elever i årskurs F – 3. Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur kan lärare skapa en klassrumsdialog som är gynnsam för elevers inlärning? Kunskapsöversikten tar sitt ursprung i Vygotsky ́s sociokulturella teori som anser att språk och lärande är situerade företeelser som är oupplösligt förenade med varandra. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen : En litteraturstudie om hur estetiska lärprocesser kan bidra till elevers motivation och stödja kunskapsutvecklingen i matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henrik Kjellberg; Aida Lazarian; [2015]
  Nyckelord :aesthetics; mathematics; aesthetic learning processes; aesthetic learning; music; dance; math; education; estetik; matematik; estetiska lärprocesser; estetiskt lärande; musikmatte; dansmatte; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att analysera forskning om samband mellan matematik och estetiska ämnen, närmare bestämt hur estetiska ämnen kan integreras i matematikundervisningen och hur det påverkar elevers kunskap och motivation i matematik. Examensarbetet som riktar sig mot lärare och blivande lärare är en forskningskonsumtion som enbart innefattar internationell forskning hittad via databaser så som ERIC. LÄS MER

 5. 5. Kumla Sjöpark : ett gestaltningsförslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Gry Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Sjöpark; design; perenner; kumlakalksten; Ulf Nordfjell; gestaltnings förslag ; lerjord;

  Sammanfattning : I Närke ligger Kumla stad, en liten stad med stor vilja att växa sig större. Som en del i den utvecklingen har man nu bestämt sig för att anlägga en stadspark, Kumla Sjöpark. Sjöparken ska vara en del i stadsutvecklingen och göra staden mer attraktiv för redan boende Kumlabor samt locka till nyinflyttningar. LÄS MER