Sökning: "Kunskapshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Kunskapshantering.

 1. 1. Att dela eller inte dela - det är frågan! : En studie om organisatoriska faktorer som främjar eller hindrar kunskapsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Stark Forne; Sabbir Choudhury; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge sharing; organizational factors; social exchange theory; kunskap; kunskapshantering; kunskapsdelning; organisatoriska faktorer; social utbytesteori;

  Sammanfattning : Då kunskap ses som företagets viktigaste resurs är förvaltningen av denna avgörande för företagets vinning. Kunskapsdelning blir således vital för att resursen ska spridas inom företaget. Syftet med studien är därmed att studera, your ett medarbetarperspektiv, de organisatoriska faktorerna som anses ha en inverkan på kunskapsdelning. LÄS MER

 2. 2. Lärande som överlevnadstaktik : En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jimmie Broberg; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; individuellt lärande; kunskapshantering; olika former av lärande; lärandekultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Lärande som överlevnadstaktik – En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering. Syfte: Skapa förståelse för samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering i en kunskapsintensiv organisation, med särskilt intresse för enheter där krav på uttalad eller formell professions- eller yrkeskunskap saknas. LÄS MER

 3. 3. Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Tjärnström; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge dissemination; explicit and tacit knowledge; organization; kunskap; knowledge management; kunskapsspridning; explicit och tyst kunskap; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. LÄS MER

 4. 4. Klara, färdiga... vänta, vilka lärdomar fick vi med oss? : En kvalitativ studie med fokus på kunskapsöverföringen i svenska rallyts förflyttning från Värmland till Västerbotten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; [2022]
  Nyckelord :Event project; learning in projects; knowledge exchange; implicit and explicit experience; knowledge management; Evenemangsprojekt; lärande i projekt; kunskapsutbyte; implicit och explicit erfarenhet; kunskapshantering;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka huruvida en kunskapsöverföring av tidigare erfarenheter har applicerats på den nya destinationen inför det årliga svenska vinterrallyt. Evenemanget har arrangerats på samma destination i 55 år, vilket mynnade ut i en problemdiskussion som berörde hur implicita och explicita erfarenheter hanterats och förmedlats till den nya destinationen. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Transfer and Knowledge Storage in the Steel Manufacturing Industry : A Case Study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pavle Trninić; Simon Ekholm; [2022]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge transfer; knowledge storage; tacit knowledge; explicit knowledge; manufacturing industry; Kunskapshantering; kunskapsöverföring; kunskapsbevaring; tyst kunskap; explicit kunskap; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Competitive advantage and financial performance of an organization is influenced by the knowledge it possesses, making Knowledge Management (KM) a vital field. Components of KM were often studied separately and in specific settings, while research regarding Knowledge Transfer (KT) and Knowledge Storage (KST) in the steel manufacturing industry is limited. LÄS MER