Sökning: "Kunskapssyn enkäter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kunskapssyn enkäter.

 1. 1. Kunskapen bakom det goda hemmet : Spänningsfältet mellan det offentliga och det privata

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Gustav Håkansson Villalobos; [2020]
  Nyckelord :Offentlighet; Privat; Kunskapssyn; Rum; Sfär; Aktör; Miljonprogrammet; Allmännyttan; Välfärdsstat;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer analysera sex olika rapporter som tillhör en rapportserie framtagen av Statens institut för byggnadsforskning för att förklara den kunskapsbildning som låg till grund för 1960-talets bostadsbyggande. Uppsatsen kommer att utgå från en kvalitativ innehållsanalytisk metod för att analysera rapporternas innehåll, detta eftersom det är utsagorna från både enkäter och intervjuer som låg till grund för det fortsatta kunskapsbyggandet under rapporternas uppkomst. LÄS MER

 2. 2. Lär mig saker som har med livet att göra : En kvalitativ studie om elevers kontra lärares syn på viktig skolkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ajla Kapic; Alma Hodzic; [2014]
  Nyckelord :Skolkunskap; kunskap; inlärning; lärare; elever; skola; styrdokument; attityder; kunskapssyn; synen på skola;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie vars avsikt är att få en ökad kunskap i hur lärare och elever ser på skolkunskap. I studien resoneras det vilka likheter och skillnader det finns mellan elever och lärares syn på skolkunskap och hur synen på skolkunskap påverkar elevernas inlärning. LÄS MER

 3. 3. Kan elevers tankar kring sitt lärande och lärares reflektioner mötas för att utveckla en gemensam kunskapssyn?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Engdahl; [2013]
  Nyckelord :Lärande; kunskapssyn; elevers medinflytande; påverkan; lärarens reflektion;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser elevers sätt att se på sitt eget lärande och hur denna syn tas tillvara i skolan. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur eleverna vill tillägna sig nya kunskaper och utveckla sitt lärande samt hur lärarna kring eleverna kan möta upp detta synsätt. LÄS MER

 4. 4. När konkurrensen hårdnar : - En kvantitativ studie om ett detaljhandelsföretag i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Ahlgren; Greta Rönnberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur detaljhandelsföretaget Expo Stormarknad i Umeå AB kan använda olika komponenterför att stärka sin konkurrenskraft på marknaden i Umeå, i takt med att konkurrensen kommer att öka. Att konkurrensen kommer att öka beror på att Ikeainom en snar framtid slår upp sina dörrar i Umeå. LÄS MER

 5. 5. Svenska småföretags motiv och inställning till frivillig revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofia Hampusson; [2011]
  Nyckelord :Frivillig revision; småföretag; revisor;

  Sammanfattning : FrågeställningarTre frågor avser uppsatsen att besvara. Vilka delar av revision är av störst alternativt minst betydelse för småföretag i Västerbotten och hur kommer dessa faktorer att påverka valet om fortsatt revision? Existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och, hur påverkar det valet om fortsatt revision? Finns det något samband mellan hur småföretag i denna studie väljer vid frivillig revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första året efter revisionspliktens borttagande?SyfteUppsatsens teoretiska syfte är att ge ett bidrag till forskning inom val av revision. LÄS MER