Sökning: "Kunskapssyn förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Kunskapssyn förskola.

 1. 1. "Under utevistelsen ska väl barnen inte bara leka av sig?" : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares beskrivningar av undervisning under förskolans utevistelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emma Sjölin; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pragmatism; undervisning; utomhus; utevistelse; barns inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, med utgångspunkt i förskollärares beskrivningar, bidra med ökad kunskap om undervisning under förskolans utevistelse. Studiens frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare undervisning som genomförs under utevistelsen? Samt Vilka undervisningsmöjligheter anger förskollärarna som betydelsefulla i undervisning under utevistelsen?  Datainsamlingsmetoden som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Synen på risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolans utemiljö hos förskolans olika aktörer. : En analys av en förskoleverksamhets syn på risker och säkerhet, samt dess påverkan på barns vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Averhäll; [2020]
  Nyckelord :Lek; riskfylld lek; risksamhälle; förskola; utegård; utepedagogik; säkerhetsregler; riskbedömning; skador; risktagning; fara;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans ställts. LÄS MER

 3. 3. Estetiska materialiseringar i förskolans ateljéer : En studie av förskoleavdelningars organisering av ateljéer och pedagogers erfarenhet av estetisk verksamhet för yngre barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Joakim Wilmer Holm; Linette Natalie Oddbratt; [2018]
  Nyckelord :Förskola; estetik; ateljé; organisering; miljö; yngre barn; pedagogers erfarenheter; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från tre olika avdelningar. LÄS MER

 4. 4. DET GÄLLER ATT GÅ UTANFÖR BOXEN! En intervjustudie om förskolepersonals strategier för att ta emot nyanlända barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Öhman; [2017-09-29]
  Nyckelord :förskola; nyanlända barn; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolans arbete med att ta emot nyanlända barn och familjer. Syftet uppnås genom analys av förskolepersonals beskrivningar av möjligheter och utmaningar som de ställs inför när de ska organisera den pedagogiska verksamheten och förskolepraktiken i mötet med nyanlända barn och familjer. LÄS MER

 5. 5. Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnets dagsrytm; diskursanalys; kommunikation; postmodernism; svensk förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. LÄS MER