Sökning: "Kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet Kunskapssyn.

 1. 1. ATT STYRA APL I RÄTT RIKTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Nilsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :APL; yrkesidentitet; yrkesgemenskap; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Att styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som ärrätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver haför att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Matematiska läromedel i grundskolans åk 1-3 : En kvalitativ studie om val av läromedel, lärobok - konkret material - digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Azniv Kouyoumjian; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; variation; kommunikation; kompetens; inlärning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka läromedel yrkesverksamma 1-3 lärare använder i matematikundervisning och hur dessa läromedel väljs ut och används. Elevernas matematikinlärning och utveckling har stor samverkan med undervisningsmetoder och val av läromedel. LÄS MER

 3. 3. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER

 4. 4. Det marginaliserade skrivandet : - En kunskapsöversikt över det kreativa skrivandet som verktyg i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Amanda Danhov; Vanillia Flogin; [2021]
  Nyckelord :Didaktiska verktyg; Kreativt skrivande; Litteracitet; Utbildning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att undersöka det kreativa skrivandets användningsområden i klassrummet. Med detta syfte i åtanke formulerades följande frågeställningar:  ●  I vilket eller vilka syften kan kreativt skrivande vara ett verktyg i klassrummet?  ●  Vilka exempel finns på hur kreativt skrivande används som verktyg?  Metoden som använts är informationssökning, både i internationella såväl som nationella databaser. LÄS MER

 5. 5. Demokrati, delaktighet och inflytande i förskolan – med inriktning på de yngsta barnen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Celina Ahrreman; Nathalie Theander; [2021]
  Nyckelord :demokrati; delaktighet; inflytande; förskola; barn; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares resonemang om hur de arbetar medoch tolkar begreppen demokrati, delaktighet och inflytande i relation till förskolans yngsta barn,ett till tre år. För att svara på studiens syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åttaförskollärare, som vi sedan har analyserat utifrån Deweys begrepp och kunskapssyn inompragmatismen och tidigare forskning. LÄS MER