Sökning: "Kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade ordet Kunskapssyn.

 1. 1. Matematiska läromedel i grundskolans åk 1-3 : En kvalitativ studie om val av läromedel, lärobok - konkret material - digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Azniv Kouyoumjian; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; variation; kommunikation; kompetens; inlärning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka läromedel yrkesverksamma 1-3 lärare använder i matematikundervisning och hur dessa läromedel väljs ut och används. Elevernas matematikinlärning och utveckling har stor samverkan med undervisningsmetoder och val av läromedel. LÄS MER

 2. 2. Det marginaliserade skrivandet : - En kunskapsöversikt över det kreativa skrivandet som verktyg i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Amanda Danhov; Vanillia Flogin; [2021]
  Nyckelord :Didaktiska verktyg; Kreativt skrivande; Litteracitet; Utbildning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att undersöka det kreativa skrivandets användningsområden i klassrummet. Med detta syfte i åtanke formulerades följande frågeställningar:  ●  I vilket eller vilka syften kan kreativt skrivande vara ett verktyg i klassrummet?  ●  Vilka exempel finns på hur kreativt skrivande används som verktyg?  Metoden som använts är informationssökning, både i internationella såväl som nationella databaser. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefen som förståelseskapare : En studie om hur mellanchefen genom meningsskapande aktiviteter konstruerar förståelse för organisationens styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Lundevi; Emelie Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Middle managers; business management; sensemaking; sensegiving; understanding.; Mellanchefer; verksamhetsstyrning; sensemaking; sensegiving; förståelseskapande; meningsskapande.;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har konstaterat att det finns svårigheter att verkställa organisationens styrning. Vår studie belyser de bakomliggande processerna i hur mellanchefer förmedlar och skapar förståelse för organisationens styrning. LÄS MER

 4. 4. Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? : Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Ågren; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genreord; nationella prov; skrivbedömning; textkvalitet; texttypologi; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Många vetenskapliga studier har visat att lärare påverkas av nationella prov. Uppgifterna som förekommer på proven, samt de medföljande bedömningsanvisningarna, har betydelse för hur lärare ser på vad som bör prioriteras i undervisningen och hur elevers resultat ska bedömas. LÄS MER

 5. 5. Katedern som aktör i bildsalen - betydelsen av materialitet i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Ovland; Matilda Widell; [2021]
  Nyckelord :Aktör-nätverksteori. Bildundervisning. Kateder. Lärandemiljöer. Makt. Materialitet. Klassrumsutformning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra materialitetens betydelse för katederns tillblivelse och aktörskap i ett bildklassrum. Frågeställningarna utgår från ett aktörnätverksperspektiv (ANT) där alla ting - mänskliga som materiella - likställs under begreppet aktörer. LÄS MER