Sökning: "Kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade ordet Kunskapssyn.

 1. 1. En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

  Master-uppsats,

  Författare :Katarina Jansson Hydén; [2020-06-26]
  Nyckelord :B​ilddidaktik; bildkommunikation; flytandegenusidentifiering; genus; identitet; inkludering; könsdysfori; multimodala uttryck; normkr​itik; bildundervisning; skola; kärnämne;

  Sammanfattning : Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). LÄS MER

 2. 2. Det faller på hälleberget på något vis- en studie om synen på flyktingars kunskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karin Johanna Norrbo; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Människor som kommit som flyktingar till västvärlden har generellt en svag position på arbetsmarknaden och toppar arbetslöshetsstatistiken. Följden blir att flyktingar hamnar i en underprivilegierad position. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Läroböckers framställning av demokratibegreppet : En kvalitativ jämförande studie om läroböcker och styrdokumentens framställning av demokratibegreppet ur en socialkonstruktivistisk och prociduriell kunskapssyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :André Thorslund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of the concept of democracy as well as its use in textbooks and the guideline of education in school. The questions addresses from which view of knowledge the concept of democracy is presented in textbooks and compares it with the definition of the guidelines of education. LÄS MER

 5. 5. Synen på risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolans utemiljö hos förskolans olika aktörer. : En analys av en förskoleverksamhets syn på risker och säkerhet, samt dess påverkan på barns vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Averhäll; [2020]
  Nyckelord :Lek; riskfylld lek; risksamhälle; förskola; utegård; utepedagogik; säkerhetsregler; riskbedömning; skador; risktagning; fara;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans ställts. LÄS MER