Sökning: "Kurs A"

Visar resultat 1 - 5 av 916 uppsatser innehållade orden Kurs A.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en internetbaserad CMT-kurs avseende samvetsstress, arbetsrelaterad stress, self-compassion och professionell livskvalitet hos vård- och omsorgspersonal : en genomförbarhetsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Börjesson; Ida Olsson; [2021]
  Nyckelord :stress of conscience; work-related stress; self-compassion; professional quality of life; compassionate mind training CMT ; healthcare personnel; samvetsstress; arbetsrelaterad stress; självmedkänsla; professionell livskvalitet; compassionate mind training CMT ; vård- och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Det finns överlag en brist på compassion-inriktade interventioner för vård- och omsorgspersonal. Tidigare studier tyder på att dessa interventioner ger goda resultat, men fler studier behövs. LÄS MER

 4. 4. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Olika läromedel - samma kurs? : En komparativ analys av läromedel riktade mot yrkesprogram respektive högskoleförberedande gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lundgren Mathilda; [2021]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to scrutinize writing tasks in four different teaching materials for the subject English 5. The study shed light on the fact that a given book presumes a certain type of reader and the research questions are: What kind of writing tasks is there in the selected material? And what type of knowledge types and cognitive process levels are there? The study is based on Blooms revised taxonomy as a textual analysis and it shows that the writing tasks in the materials differ when it comes to cognitive complexion and type of knowledge. LÄS MER