Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys hsieh shannon"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys hsieh shannon.

 1. 1. Jag vill dig bara väl : Operationssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av etiska dilemman vid vård av kognitivt funktionsnedsatt patient En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Veronika Hjalmarsson; Louise Broqvist Morales; [2020]
  Nyckelord :Ethical dilemmas; preoperative care; intraoperative care; cognitive impairment; theatre nurse; experience; Etiskt dilemma; preoperativ omvårdnad; intraoperativ omvårdnad; kognitiv funktionsnedsättning; operationssjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Vården som operationssjuksköterskan bedriver ska ske i enlighet med etiska riktlinjer och lagar. Kognitiv funktionsnedsättning innebär intellektuell nedsättning där bristande kommunikationsförmåga och förståelse kan föreligga. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av möten med unga kvinnor som kommer från områden där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Svensson; Hanna Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :female genital mutilation; midwife`s; young women; professional support; kvinnlig könsstympning; barnmorskor; unga kvinnor; professionellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sed som utförs i flera länder i Afrika, längs ekvatorn och delar av Mellanöstern. Invandringen till Sverige från områden där kvinnlig könsstympning utförs ökar. Det innebär att svenska barnmorskor kommer att möta könsstympade kvinnor allt oftare. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att ge omvårdnad när en patient har PICC-line. : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Patrik Johansson; Johannes Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; PICC-line; sjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifert insatt central venkateter (PICC-line) är en medicinteknisk produkt som används till bland annat provtagning, nutrition och infusioner. Det blir allt vanligare att patienter får PICC-line som central infart och att dessa patienter får sin omvårdnad på vanliga vårdavdelningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma en person med försämrat hälsotillstånd under jourtid inom kommunsjukvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Liselott Ahl; Pernilla Engstrand; [2015]
  Nyckelord :experience; nurse; assessment; communication; municipal health care; upplevelse; sjuksköterska; bedömning; kommunikation; kommunsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta under jourtid inom kommunsjukvården innebär att sjuksköterskan ständigt ställs inför bedömningar av personer med försämrat hälsotillstånd. Bedömningarna sker ofta under tidspress, med otillräcklig bemanning och där stora geografiska områden råder. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att bli vårdad av deltidsbrandmän i samband med akut bröstsmärta : En kvalitativ intervjustudie om att bli akut sjuk på landsbygden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Johan Adolfsson; Mikael Jardenius; [2014]
  Nyckelord :IVPA; patient; landsbygd; sjukvårdslarm; upplevelse; akut bröstsmärta; samverkan.;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten är i stor utsträckning utplacerad på små orter och har betydligt fler stationer är vad ambulanssjukvården har. Räddningstjänsten har större möjligheter än ambulanssjukvården att snabbt vara på plats hos en svårt sjuk patient. LÄS MER