Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys hsieh shannon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys hsieh shannon.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av möten med unga kvinnor som kommer från områden där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Svensson; Hanna Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :female genital mutilation; midwife`s; young women; professional support; kvinnlig könsstympning; barnmorskor; unga kvinnor; professionellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sed som utförs i flera länder i Afrika, längs ekvatorn och delar av Mellanöstern. Invandringen till Sverige från områden där kvinnlig könsstympning utförs ökar. Det innebär att svenska barnmorskor kommer att möta könsstympade kvinnor allt oftare. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att ge omvårdnad när en patient har PICC-line. : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Patrik Johansson; Johannes Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; PICC-line; sjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifert insatt central venkateter (PICC-line) är en medicinteknisk produkt som används till bland annat provtagning, nutrition och infusioner. Det blir allt vanligare att patienter får PICC-line som central infart och att dessa patienter får sin omvårdnad på vanliga vårdavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma en person med försämrat hälsotillstånd under jourtid inom kommunsjukvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Liselott Ahl; Pernilla Engstrand; [2015]
  Nyckelord :experience; nurse; assessment; communication; municipal health care; upplevelse; sjuksköterska; bedömning; kommunikation; kommunsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta under jourtid inom kommunsjukvården innebär attsjuksköterskan ständigt ställs inför bedömningar av personer med försämrathälsotillstånd. Bedömningarna sker ofta under tidspress, med otillräcklig bemanningoch där stora geografiska områden råder. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av att bli vårdad av deltidsbrandmän i samband med akut bröstsmärta : En kvalitativ intervjustudie om att bli akut sjuk på landsbygden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Johan Adolfsson; Mikael Jardenius; [2014]
  Nyckelord :IVPA; patient; landsbygd; sjukvårdslarm; upplevelse; akut bröstsmärta; samverkan.;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten är i stor utsträckning utplacerad på små orter och har betydligt fler stationer är vad ambulanssjukvården har. Räddningstjänsten har större möjligheter än ambulanssjukvården att snabbt vara på plats hos en svårt sjuk patient. LÄS MER

 5. 5. Operationsprocessen : operationsplaneringssystems betydelse för patientsäkerheten vid kirurgi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadHälsouniversitetet

  Författare :Daniel Hall; [2013]
  Nyckelord :Patient Safety; Operating Room Information System; Perioperative Care; Patientsäkerhet; Informationssystem; Operationsavdelning; Perioperativ omhändertagande;

  Sammanfattning : Introduktion Patientsäkerhet är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalitet inom hälso- och sjukvården och inte minst inom riskfyllda områden som anestesi- och operationssjukvård. Operationsprocessen kan stödjas genom användandet av ett kliniskt informationssystem, ett så kallat operationsplaneringssystem. LÄS MER