Sökning: "Kvalitativ studie mail intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Kvalitativ studie mail intervju.

 1. 1. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
  Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Pianospel – Det roligaste som finns? En enkätstudie om kulturskoleelevers syn på sin pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Vestman; [2020]
  Nyckelord :inre drivkraft; kognitiv självständighet; kulturskolan; lektionsinnehåll; musikpedagogik; pianospel; pianoundervisning; prioritetsordning; utbildningsvetenskap; yttre motivation; internal driving force; cognitive autonomy; culture school; educational science; lesson content; music education; piano playing; piano teaching; priority order; external motivation; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huvuddelen av alla pianoelever slutar spela inom 3 år på kulturskolan. Varför är frånfallet så stort och vad kan man göra för att förhindra det? Tidigare forskning visar bland annat att popmusik är den genre pianoeleverna helst vill spela och att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas och upplever en känsla av kompetens för att vilja fortsätta spela. LÄS MER

 3. 3. Mellan grisjobb och ödmjukhet : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av mening och maskulinitet inom supporterkulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Hedlund; Erik Nygren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie om hur män i norra Sverige upplever mening och maskulinitet inom hockeysupporterkulturen. Det teoretiska ramverket utgörs av David Inglis resonemang för att definiera kultur; Connells och Messerschmidts teori om hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma. LÄS MER

 4. 4. Ett placeringsrecept? En kvalitativ studie om processen för varumärkesexponering i ”Hela Sverige bakar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Grothén; Julia Robertson; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Ett placeringsrecept? - En kvalitativ studie om processen kring varumärkesexponering i ”Hela Sverige bakar” Författare: Elina Grothén och Julia Robertson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2014 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 60 sidor inklusive bilagor Ord: 17552 Syfte: Vårt syfte med denna studie är att utforska och analysera hur placeringen av varumärken går till i det svenska tv-programmet “Hela Sverige bakar” Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Totalt sju intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vi kan skapa nya saker hela tiden, men vi kan inte skapa en ny värld utan förändring. : En studie om Corporate Social Responsibility inom e-handeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Dahlberg; Madeleine Stenman; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Commitment; Environmental responsibility; Social Responsibility; Communication; Branding; Image; Positioning; Credibility; E-commerce; Corporate Social Responsibility; Engagemang; Miljömässigt ansvar; Socialt ansvar; Kommunikation; Varumärke; Image; Positionering; Trovärdighet; E- handel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) inom e-handeln genom att analysera: Det engagemang som finns för CSR och det ansvar som tas av företag inom e-handeln. Hur kommunikation av CSR används av företagen för att positionera sig och stärka sin image. LÄS MER