Sökning: "Kvalitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Kvalitetsarbete.

 1. 1. ATT LYCKAS MED FÖRSKOLEKLASS En studie av hur rektorer hanterar förskoleklassens utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Andréasson; [2019-02-18]
  Nyckelord :förskoleklass; rektor; pedagogiskt ledarskap; kvalitet; styrkedja;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att tydligare förstå rektors roll för att utveckla undervisningskvalitet i förskoleklassen och hur rektorer tänker kring kvalitetsutveckling i och ledarskap av denna skolform. Syftet är även att förstå vilka utmaningar och möjligheter en rektor står inför i sitt ledarskap av förskoleklassen. LÄS MER

 2. 2. Icke-mänskliga aktörer i ett förändrat uppdrag : En kvalitativ studie om hur posthumanistisk teori kan bidra till förskolans kvalitet och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; temaarbete; aktör-nätverksteori; posthumanism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. Forskningsfrågor som ämnar svara på detta är; hur samverkar pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting i förskolans temaarbete? Samt vilka handlingar möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet? Problemområdet beskrivs utifrån stora skillnader i kvalitet mellan förskolor samt att undervisning i samband med den reviderade läroplanen tar stöd i nya teorier. LÄS MER

 3. 3. ”Men gud vad svårt!” En kvalitativ studie om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovis Karlsson; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om systematiskt kvalitetsarbete och hur detta bedrivs i förskolans verksamhet utifrån förskollärares beskrivningar. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera förskolans kvalitet (Skolverket, 2016). LÄS MER

 4. 4. "Där har vi ett problem, vi borde bli bättre på det" : Förskollärares och barns syn på barns delaktighet i pedagogisk dokumentation

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Sundqvist Risberg; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Dokumentation; Förskola; Pedagogisk dokumentation; Sociokulturellt perspektiv; Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att analysera vilka möjligheter barn ges till delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där kvalitativa forskningsintervjuer med tre förskollärare och sex barn från tre olika förskolor har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER