Sökning: "Kvinnlig AD HD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kvinnlig AD HD.

  1. 1. AD/HD hos flickor : Vuxna kvinnors erfarenheter av att växa upp med AD/HD

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ewa-Maria Sturesson; Matilda Stewart; [2009]
    Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Kvinnlig AD HD; Uppväxt med AD HD; Diagnos;

    Sammanfattning :   Flickor med AD/HD upptäcks ofta inte i tid vilket kan ge konsekvenser inom flera områden under uppväxten. Syftet med denna uppsats var att bidra till en ökad förståelse kring hur diagnosen AD/HD kan påverka livet under uppväxten för flickor. Sex vuxna kvinnor med AD/HD intervjuades för denna studies syfte. LÄS MER