Sökning: "Kvinnliga aktieägare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kvinnliga aktieägare.

 1. 1. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrningsprincip - Hur ska kakan delas mellan aktieägare och andra intressenter? : En komparativ studie om ägarstruktur och styrelsens påverkan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Chunhua Wang; Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Styrelsesammansättning; Aktieägarteori; Intressentteori; Institutionella skillnader; China; Sverige;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ska ett företags verksamhet drivas för att maximera aktieägarvärde eller tillgodose alla intressenters intressen är en fråga som varit fokus för mycket forskning. Många forskare har undersökt vad som påverkar valet av bolagsstyrningsprincip, där ägarstruktur och styrelsesammansättning har lyfts fram som betydande faktorer. LÄS MER

 3. 3. K3 vs. IFRS : Revisorers rekommendationer i företags val av redovisningsprincip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Olovsson; Frida Lundgren; [2016]
  Nyckelord :K3; IFRS; Revisorer;

  Sammanfattning : Större onoterade bolag i Sverige är sedan den 1 januari 2014 enligt lag skyldiga att tillämpa det svenska regelverket K3. Företag kan dock istället för att tillämpa K3, frivilligt tillämpa den internationella redovisningsprincipen IFRS. LÄS MER

 4. 4. Årsredovisningars läsbarhet relaterat till företagens finansiella prestationer samt styrelsesammansättning : en kvantitativ studie av svenska företags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Elvelind; Madelene Östlund; [2016]
  Nyckelord :Readability; Annual report; Earnings; Net income; Board structure; Läsbarhet; Årsredovisning; Lönsamhet; Resultat; Styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Syfte: Årsredovisningar är ett av de viktigaste informationsdokumenten som börsnoterade företag ger ut till sina aktieägare, läsbarheten i dessa blir således viktig. Det finns incitament för chefer inom företagen att vilja mörka sämre prestationer för egen vinning. LÄS MER

 5. 5. Sambanden mellan styrelsesammansättning och narrativ kompletterande information : en kvantitativ studie av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Lidman; Ellinor Lindström; [2016]
  Nyckelord :Annual Report; narrative complementary information; scope; board composition; Årsredovisning; narrativ kompletterande information; omfattning; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Syfte: Narrativ kompletterande information är ett hjälpmedel för att öka förståelsen för vad som presenteras i årsredovisningars finansiella rapporter. Mängden information kan variera stort mellan olika företag då det saknas tydlig lagstiftning kring detta. Styrelsen ansvarar för att årsredovisningen stämmer med verkligheten. LÄS MER