Sökning: "Kvinnliga idrottare"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Kvinnliga idrottare.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 3. 3. Effekter av vitamin D på fysisk prestation hos uthållighetsidrottare : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Blerta Fazliu; [2021]
  Nyckelord :athlete; effect; performance; vitamin D; effekt; idrottare; prestation; vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vitamin D är en solskensvitamin eftersom den bildas naturligt i kroppen när huden exponeras av solen. Vitamin D består av två fettlösliga former ergokalciferol (D2) och kolekalciferol (D3. Vitamin D är ett grundläggande komplement för att bevara en god hälsa och prestation. LÄS MER

 4. 4. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 5. 5. Sport är för män, av män : En kvalitativ innehållsanalys av hur kvinnliga respektive manliga idrottare framställs i Sportbladet och Sportexpressen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Stål; Saga Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Idrott; sportjournalistik; genus; manligt och kvinnligt; representation; jämställdhet; Aftonbladet; Expressen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur kvinnliga och manliga idrottare representeras i tabloiderna Aftonbladet och Expressen utifrån representationsteorin och genusperspektiv. Detta har gjorts genom att analysera 28 artiklar från sportbilagorna Sportbladet och Sportexpressen under vecka sju i februari, sedan har materialet analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och en semiotisk analys. LÄS MER