Sökning: "Kvinnliga konstnärer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kvinnliga konstnärer.

 1. 1. "Viktigast ändå är drivkraften" : Kvinnliga bild- och formkonstnärer om betydelsen av olika kapital

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga konstnärer; bildkonstnär; formkonstnär; kapital; utbildningskapital; ekonomiskt kapital; brödjobb; socialt kapital; sociala relationer; tillitskapital; drivkraft; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget kapital i form av framför allt utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras konstnärskap. Det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär och består av enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och formkonstnärer. LÄS MER

 2. 2. "Man får inte vara så PK hela tiden" : En kvalitativ studie som undersöker jämställdhet i bildpedagogisk praktik med avseende på konst- och bildhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :My Jallow; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; feminism; genussystem; undervisning; kvinnliga konstnärer; bildpedagogik; konsthistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om bildlärare arbetar med jämställdhet när de  undervisar i konsthistoria. Studiens frågeställningar undersöker hur bildlärare uppfattar sitt  jämställdhetsarbete och hur bildlärare arbetar med konst- och bildhistoria med avseende på  jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. "Jag kände att jag inte kunde ha sex med någon förrän jag tog bort det där" : Ett reportage om blygdläppsförminskningar och om de ideal som finns kring kvinnans kön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lovisa Åkesson; Amanda Skagerström Lindau; [2018]
  Nyckelord :JMK; journalistik; intimkirurgi; plastikkirurgi; skönhetsindustrin; kvinnokroppen; ideal;

  Sammanfattning : Blygdläppsförminskningar ökar i Sverige – men varför? Och vad säger det om skönhetsideal och om att vara kvinna i dag? Det är frågor som författarna svarar på i detta reportage.  Två kvinnor berättar om sin erfarenhet av intimkirurgi – varför de valde att göra ingreppet och om hur de ser på det i dag. LÄS MER

 4. 4. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER

 5. 5. I Tyra Kleens fotspår : en studie över konstnärens tid i Rom och Paris 1892-1908

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ström Lehander; [2018]
  Nyckelord :Tyra Kleen; symbolistic art; woman artist; symbolistic artist; Fine de siècle; Artist in Rome; Artist in Paris; ; Tyra Kleen; symbolism; kvinnliga konstnärer; fine de siècle; Rom; Paris; sekelskifte; ;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the symbolist artist Tyra Kleen’s life as a student and professional artist in late 1900th- and early 2000th-century, using biography as methodology, in combination with Pierre Bourdieu’s theories on Cultural Fields, and Feministic theory. A few of her Symbolistic art works will be analyzed using Ragnar Josephson’s theories on the Making of Art. LÄS MER