Sökning: "Kvinnliga vd"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Kvinnliga vd.

 1. 1. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER

 2. 2. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

  Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER

 3. 3. Mediauppmärksamhetens påverkan på investerares prissättning av kvinnliga VD:s tillkännagivanden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Nylander; William Soldal; [2022]
  Nyckelord :Mediauppmärksamhet; kvinnliga VD:s; tillkännagivanden; marknadsreaktion; investerare.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning undersöker hur marknaden reagerar på tillkännagivanden av kvinnliga VD:s med motstridiga resultat. Ny forskning undersöker hur detta samband kan förklaras utifrån mediauppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Att bli och att vara en kvinnlig toppledare i en industristad : En kvalitativ studie om möjligheter och utmaningar med att bli och att vara en kvinnlig verkställande direktör i den medelstora staden Skellefteå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Gustavsson; Lisa Nordfelth; [2022]
  Nyckelord :Kvinnlig VD; utmaningar; möjligheter; motivation; självtillitsteorin; självbestämmandeteorin; glastaket;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på kvinnliga verkställande direktörer (VD:ar) i industristaden Skellefteå. Syftet med denna kvalitativa undersökning är att undersöka vilka möjligheter, utmaningar, drivkrafter och stödfunktioner som kvinnliga VD:ar i Skellefteå har stött på längs vägen till toppen samt i deras nuvarande position. LÄS MER

 5. 5. Är kvinnliga befattningshavare lösningen till förbättrad hållbarhetsprestation? : En kvantitativ studie beträffande kvinnliga VD:ar och kvinnliga styrelseledamöters påverkan på hållbarhetsprestationen för svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Hamstenius; Angelica Olsson; [2022]
  Nyckelord :ESG; hållbarhetsprestation; kvinnor; VD; styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har betydelsen av både hållbarhetsprestation och kvinnans roll som befattningshavare vuxit, där såväl investerare som företag i större utsträckning än tidigare tar hänsyn till dessa aspekter. I denna studie har en multivariat regressionsanalys tillämpats för att undersöka huruvida det föreligger samband mellan kvinnliga VD:ar respektive kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestation, mätt i ESGC-betyg. LÄS MER