Sökning: "Kvinnligt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Kvinnligt ledarskap.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexandra Widegren; Emilia Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Leadership; gender; female leadership; thematic analysis; organization psychology; Ledarskap; kön; kvinnligt ledarskap; tematisk analys; organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Previous studies show that females in leadership positions have increased. Women as leaders are associated with successful and effective organizations. The purpose of the study was to examine if there were mutual experiences and factors between different women in leadership positions in a regional council in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Lära att lära - mot ett militärt, lärande ledarskap, del två

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carl Teckerstrand; [2020]
  Nyckelord :Education; leadership; learning; military; organization; production-oriented; reflection-oriented; society; teaching; Ledarskap; lärande; militärt; organisation; pedagogik; produktionsinriktat; reflektionsinriktat; samhälle; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie var att söka förstå hur aktiva officerare resonerar om militärt ledarskap i relation till produktions- och reflektionsinriktat ledarskap. Tre frågor ställdes: –Hur resonerar officerare om militärt ledarskap och lärande ledarskap? –På vilka sätt ges särskilt uttryck för ett produktions- och reflektionsinriktat ledarskap? –Kan olika tendenser skönjas, där en viss inriktning betonas på bekostnad av andra, eller där flera inriktningar låter sig förenas? Intervjustudien hade en hermeneutisk ansats och grundades på kvalitativa data. LÄS MER

 3. 3. Manligt och kvinnligt ledarskap inom mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Molly Rosberg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Genus; Organisationskultur; Media;

  Sammanfattning : Studien undersöker ledare från sex olika medieföretag i Sverige, och jämför dessa utifrån deras upplevelser samt åsikter gällande ledarskap, genus och organisationskultur. Studien har i syfte att bidra med kunskaper om diskurser avseende manligt och kvinnligt ledarskap på strategisk nivå inom mediebranschen. LÄS MER

 4. 4. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 5. 5. Manlig kultur med kvinnliga möjligheter - En kvalitativ studie om hur företagskulturen påverkar kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Bruno; Johanna Malmström; [2019-05-07]
  Nyckelord :Företagskultur; mansdominerad företagskultur; ledarskap; social konstruktion; kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur normer och värderingar i företagskulturen definierar ledarskap och därtill undersöka hur det påverkar kvinnor på ledarpositioner Syftet har brutits ner till en huvudfråga och två sub-frågor. För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod använts i form av en fallstudie. LÄS MER