Sökning: "Kvinnodominerade yrken"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Kvinnodominerade yrken.

 1. 1. Män som arbetsterapeuter : Upplevelsen att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rasmus Reinholdsson; Snåfs Ellinor; [2020]
  Nyckelord :Genus; Arbetsterapi; Manliga vårdgivare;

  Sammanfattning : Det finns flera kvinnodominerade yrken och arbetsterapi är ett av dem, precis som majoriteten av yrken inom vården. Få män söker sig till yrket och viss andel som påbörjar arbetsterapeututbildningen lämnar yrket inom några år. LÄS MER

 2. 2. ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall” : En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emmelie Sedig; [2019]
  Nyckelord :work environment; public sector; first line manager; boundless work; gender; job demand-control-support model; arbetsmiljö; offentlig sektor; enhetschef; gränslöst arbete; genus; krav-kontrollstödmodellen;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har chefers arbetsförhållanden i den kvinnodominerade offentliga sektorn genomgått betydande förändringar, att cheferna exempelvis blivit tilldelade fler ansvarsområden i form av kostnads- och effektiviseringsansvar. Senare har det visat sig att chefer i kvinnodominerade yrken har en bristande arbetsmiljö, detta på grund av höga arbetskrav och en hög grad av påfrestningar i arbetet. LÄS MER

 3. 3. ÄVEN FISKAR SOM SIMMAR LÅNGSAMT KOMMER FRAMÅT : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors upplevelse av återhämtningen från utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Tellander; Hillevi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom. Upplevelse av återhämtning. Stöd från vård och familj.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är en allt vanligare sjukskrivningsorsak. Framför allt inom kvinnodominerade yrken. Individerna som blir utsatta för stress i yrkeslivet och privatlivet har därmed sämre tillgång till återhämtning. Syfte: Belysa kvinnors upplevelse av återhämtning från ett utmattningssyndrom inom riskyrken. LÄS MER

 4. 4. Kan lönen premieras av olika personlighetsdrag? : En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och lön inom privat och offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Hellmark; Kim Naess; [2019]
  Nyckelord :Personlighet; lön; sektor; Levnadsnivåundersökningen; femfaktorteorin; humankapital; habitus; fält;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av kvinnodominerade yrken. LÄS MER

 5. 5. Är du omtänksam eller tävlingslysten? : Betydelsen av kommunalt och agentiskt språk i rekryteringsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; könsstereotypiskt språk; agentisk; kommunal; self-efficacy; STEM; HEED;

  Sammanfattning : Sveriges har en könssegregerade arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher. Enligt tidigare studier innehåller jobbannonser flera agentiska (manliga) adjektiv och färre kommunala (kvinnliga) vilket påverkar kvinnors uppfattning av organisationer negativt och delvis bidrar till att kvinnor fortsätter söka sig till kvinnodominerade yrken. LÄS MER