Sökning: "Kvinnohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Kvinnohistoria.

 1. 1. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 2. 2. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 3. 3. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 4. 4. Kayako Saeki och hämnden : Hur historiska traditioner formade det kvinnliga japanska spöket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnea Lagesson; [2022]
  Nyckelord :Kayako Saeki; The Grudge; Ju-On; japansk historia; japansk kultur; japanska spöken; kvinnohistoria; genushistoria; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Kayako and The Grudge: How Historical Traditions Shaped The Female Japanese Ghost is an attempt at examining the Japanese historical past, and to unearth the tropes, traditions and legends that laid the foundation for one of the most beloved horror icons of the past thirty years. From the rise of the J-horror genre, where Japanese horror films were first introduced to Western cinema during the late 1990s to the early 2000s, few characters have become as well known or as beloved as Ju-On:s Kayako Saeki. LÄS MER

 5. 5. Maria Magdalena – sköka eller apostlarnas apostel? : En analys av samtida porträtteringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maria Morén; [2022]
  Nyckelord :Maria Magdalena; ortodoxa kyrkan; romerskkatolska kyrkan; receptionshistoria; kvinnohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER