Sökning: "Kvinnojoursarbetare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kvinnojoursarbetare.

  1. 1. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
    Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER