Sökning: "Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer av Susanne Udenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer av Susanne Udenius.

  1. 1. Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer : tre kvinnor om dragningen till emotionellt otillgängliga män

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Susanne Udenius; [2006]
    Nyckelord :Symbios; Beroende; Objektrelation; Kärlek; Emotionellt otillgängliga män; Masochism; Upprepningstvång;

    Sammanfattning : Studien uppmärksammar kvinnor som attraheras av män som är emotionellt otillgängliga på grund av exempelvis missbruk, antisocialt beteende och psykisk ohälsa. Studiens syfte var att belysa vissa psykologiska dimensioner som kunde förklara tre kvinnors benägenhet att välja emotionellt otillgängliga män till kärlekspartners samt få ökad kunskap om kvinnor som ingår i smärtsamma kärleksrelationer. LÄS MER