Sökning: "Kvinnors samtalsstil"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kvinnors samtalsstil.

 1. 1. Elever i vuxenvärlden : Genusperspektiv på hur par- och familjeförhållanden framställs på Youtube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Hultin; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; genusstereotyper; familjerelationer; parförhållanden; diskursanalys; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur heterosexuella par med Youtube som plattform framställer par- och familjerelationer samt att studera hur deras kommunikation förhåller sig till rådande genusnormer för mäns och kvinnors samtalsstil. Metoden är induktiv och inleddes med transkription av sex videoklipp av två olika upphovsmakarpar, Jocke och Jonna samt Gustav och Johanna. LÄS MER

 2. 2. Manligt och kvinnligt språkbruk i podcastsamtal : Samtalsstrategier, avbrott, stödsignaler m.m.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl Fredrik Reslow; [2017]
  Nyckelord :samtalsstil; manlig; kvinnlig; språkbruk; turtagning; genusteori; avbrott; stödsignal;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats berör ämnet manlig och kvinnlig samtalsstil. Det är ett språksociologiskt orienterat ämne som berör allt från turtagning för skildring av samtalsstruktur, tidigt grundad språk-och-kön-forskning med genusteoretiska perspektiv samt språkforskares definition på stilbegreppet. LÄS MER

 3. 3. Skvallrande kvinnor och skrytiga män : en analys av kvinnor och mäns samtal i podcasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Annie Rundfelt; [2017]
  Nyckelord :Samtal; Kvinnors samtalsstil; Mäns samtalsstil; Fredagspodden; Alex och Sigges podcast; Poddar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen består av en analys för att undersöka om och i så fall hur samtalsstilarna skiljer sig åt mellan kvinnor och män i ett av vår tids största sociala forum, podcasten. Därefter följer en diskussion för att undersöka hur det påverkar förhållandet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 4. 4. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER