Sökning: "Kyrktorget"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kyrktorget.

  1. 1. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
    Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

    Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER