Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 11 - 15 av 25051 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 11. ”Man ska inte bara jobba så i teorin… det måste synas i det vi gör också" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusimplementeringen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Nada El-hessi; [2023]
  Nyckelord :Lpfö 18; läroplan; implementering; genus; kön; genusundervisning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska sex förskollärares perspektiv, åsikter och känslor kring genusimplementering i två svenska förskolor. Denna kvalitativa studie strävade efter att undersöka hur förskollärare implementerar läroplanen och vad de känner när de implementerar den samt om de anser att en förbättring av läroplanen behövs. LÄS MER

 2. 12. Effekt av fysioterapeutiska interventioner på postpartum rectus abdominis diastas (RAD) avstånd. : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Grace Daniella Tuyihayicubahiro; [2023]
  Nyckelord :behandling; fysioterapi; postpartum; rectus abdominis diastas; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rectus abdominis diastas (RAD) är en separation av magmuskler som drabbar två av tre kvinnor (66%) i tredje trimestern och mellan 30-60% av dessa har kvarstående problem efter förlossningen. Detta tillstånd kan leda till försvagad muskelfunktion, ländryggsbesvär, smärta och/eller besvär i abdominis, bäcken-instabilitet samt urogynekologiska symptom. LÄS MER

 3. 13. "Jag har något jag vill säga" : Lärares uppfattningar om kommunikationsmetoder, lärmiljö och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Knuutti; Ann-Charlotte Stolt; [2023]
  Nyckelord :grundsärskola; alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikationsstrategier; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende av kontext och lärmiljö. För elever med intellektuell funtionsnedsättning som behöver stöd med att göra sin röst hörd finns olika alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel som stöttar språklig förmåga och möjliggör delaktighet i ett socialt sammanhang. LÄS MER

 4. 14. Effekten av enbensstående tandborstning på den posturala kontrollen hos friska vuxna kvinnor : en experimentell pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvard Eriksson; Karin Nordberg; [2023]
  Nyckelord :posturalt svaj; posturografi; unipedal balansträning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balans är en viktig del i all rörelse för oss människor och det krävs en väl fungerande samordning mellan flera mekanismer för att bibehålla balansen. En del av balansen är postural kontroll som innebär förmågan att kontrollera kroppen i förhållande till sig själv och omgivningen. LÄS MER

 5. 15. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER