Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 6 - 10 av 25069 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 6. ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie Elofsson; Rebecca Ericsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract: Elofsson, Natalie och Ericsson, Rebecca (2023). ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda”- En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter. LÄS MER

 2. 7. En jämförande intervjustudie av barnskötares och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : Att vara med i leken, det har jag nog alltid varit!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lovisa Marklund; Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Child carer; communication; free play; preschool teacher; social interactions.; Barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan barnskötare och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare baserat på deras tankar och åsikter. LÄS MER

 3. 8. Specialpedagogik i vardagspedagogiken : En inkluderande förskola med specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Boije Julia; Lindgren Caroline; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; Inclusion; Needs of support; Special needs; Special pedagogue; Working methods; Arbetssätt; Barn med särskilda behov; Inkludering; Specialpedagog; Särskilda behov; Stödbehov;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar och inkluderar barn med särskilda undervisningsbehov i vardagliga situationer. Undersökningsfrågorna är: Vilka är barnen med särskilda behov, enligt förskollärare och specialpedagoger? Hur arbetar förskollärare/specialpedagoger med barn som har särskilda behov för att inkludera dessa barn i lärande? Hur arbetar förskollärare/specialpedagoger med barn som har särskilda behov för att inkludera dessa barn i vardagliga situationer? och Vad är specialpedagogernas roll i arbetet med stöd för barn med särskilda behov? Genom en kvalitativ metod har vi gjort både semistrukturerade och strukturerade intervjuer med sju förskollärare och två specialpedagoger från två olika kommuner. LÄS MER

 4. 9. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 5. 10. Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Desiré Hägglund Bergström; Hanna Stensmar; [2023]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; närstående; erfarenheter; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom. Personen som lever med sjukdomen bor ofta fortfarande hemma och sköts av närstående. Syftet: var att beskriva erfarenheten av att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom. LÄS MER