Sökning: "LÄRAREN SOM AKTÖR"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden LÄRAREN SOM AKTÖR.

 1. 1. "...om man typ sitter och ritar så får man väl sitta hur man vill" : En undersökning av hur stolen kan förstås i relation till kropp inom en bildpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Persson; [2020]
  Nyckelord :posthumanism; materiality; relationality; becoming; co- and discreation; posthumanism; materialitet; relationalitet; tillblivelse; sam- och särskapande;

  Sammanfattning : Under min utbildning har tankar kring elevers placering i klassrummet ofta lyfts. Visualiserar jag dessa tankar ser jag framför mig en spelplan där läraren frenetiskt flyttar runt elever likt spelpjäser. Spelplanen – klassrummet – kan här ses som något passivt som fylls med mening av mänskliga aktörer – lärare och elever. LÄS MER

 2. 2. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Lärares viljor, plikter, kunnande och möjligheter i relation till simning : En jämförande kvalitativ studie om idrottslärare i stad och landsbygds upplevelser kring simundervisning i årskurs 7-9.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; Ida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka och jämföra hur lärare idrott och hälsa i årskurs 7-9 i storstad och på landsbygden tolkar, realiserar och upplever sina möjligheter att undervisa i delmomentet simning utifrån kursplanen i idrott och hälsa för såväl simkunniga som icke simkunniga elever. Frågeställningar: Hur tolkar och realiserar lärare i idrott och hälsa simundervisningen, utifrån kunskapskrav och det centrala innehållet? Hur upplever lärare i idrott och hälsa sina möjligheter att bedriva simundervisning för såväl simkunniga som icke simkunniga elever? Vilka faktorer påverkar lärare i idrott och hälsas möjligheter att bedriva simundervisning? Metod Studien har en kvalitativ ansats och halvstrukturerad intervju användes som metod. LÄS MER

 4. 4. ”Lättast är nog om någon visar mig först, sen tänker jag själv, typ”. En kvalitativ studie om elevers syn på sitt lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Carina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studies syfte var att ur ett elevperspektiv undersöka hur elever i grundsärskolan årskurs 7-9 såg på sitt lärande. Undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som berörde elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. Matteboken.se – Ett verktyg för att studera matematik via nätet : En studie om hur elevers matematiklärande och förutsättningar till att lyckas med matematikstudierna kan stödjas utanför skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sandra Güven; [2015]
  Nyckelord :Studysituations outside of school; mathematics learning as seen from a student; Studier utanför skoltid; matematikinlärning ur ett studerandeperspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers matematikinlärning och hur elevers förutsättningartill att lyckas med matematikstudierna kan stödjas utanför skolan. Alla elever har inte sammaförutsättningar för att studera utanför skolan, vissa kan t.ex. få hjälp av sina föräldrar medanandra elever inte har den möjligheten. LÄS MER