Sökning: "LÄRARNAS ARBETSMILJÖ"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden LÄRARNAS ARBETSMILJÖ.

  1. 1. "Vi har det aldrig trångt" : Idrott och hälsa-lärares upplevelser av att arbeta på glesbygden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Evelina Hannu; [2020]
    Nyckelord :Glesbygd; idrott och hälsa; landsbygd; likvärdighet; ramfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer, undersöka idrott och hälsa-lärares upplevelser av att arbeta på skolor placerade på den glesa och mycket glesa landsbygden i Norrbottens län. Studien avgränsades till lärarnas upplevelser om undervisningens likvärdighet och hur ramfaktorerna elevgrupp, ekonomiska resurser och lokaler påverkade deras arbete. LÄS MER

  2. 2. Tillit eller kontroll : En diskursanalys av hur synen på lärares handlingsutrymme beskrivs i Lärarnas tidning

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ida Johansson; Malin Viklund; [2020]
    Nyckelord :Handlingsutrymme; Tillit; Fackförbund; Problemrepresentationer; Diskursanalys;

    Sammanfattning : De fackliga lärarförbunden har lyft stark kritik mot den styrning som finns i dagens skolor då de menar att den leder till en ohållbar arbetsmiljö för lärare med stress och krympt handlingsutrymme som följd. Styrningen har sin grund i New Public Management (NPM) som lett till omfattande granskning och kontroll. LÄS MER

  3. 3. ATT UNDERVISA OCH LÄRA MED DIGITALA MEDEL : - En kvalitativ studie ur ett lärar- och elevperspektiv på SFI

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Mirjana Kapcevic; Christina Lundkvist; [2019]
    Nyckelord :SFI; digitalisering; undervisning; digitala medel; lärande; lärarperspektiv; elevperspektiv; digitala verktyg; pedagogik.;

    Sammanfattning : En studie av Lundgren, Rosén och Jahnke (2017) visar att det finns ett behov att lyfta lärarnasarbetssätt inom Svenska För Invandrare (SFI). Studien betonar vikten mellan SFI undervisningen ochvardagslivet där eleverna kombinerar språket med vardagen. LÄS MER

  4. 4. Lärares arbetssituation : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och arbetsmiljö ur ett lärarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Tobias Plym; Tobias Hagman; [2019]
    Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; arbetsmiljö; förebyggande arbete; lärares arbetssätt;

    Sammanfattning : Konflikter på arbetsplatsen är vanligt förekommande.  Vi är av tron att inom skolmiljön är det mer vanligt med konflikter än på övriga arbetsplatser. Yrkesrollen lärare innebär en förväntan att kunna hantera och lösa konflikter som uppstår. LÄS MER

  5. 5. Lärares upplevelser av stress i yrket

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Henrietta Ottersten; Angelica Hallgren; [2019]
    Nyckelord :stress; teachers work environment; stress within the profession of teaching; stress; lärares arbetsmiljö; stress i läraryrket;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskollärares arbetssituation, utifrån deras upplevelser av stress. Frågeställningarna undersökte stressfaktorer, stresshantering samt förväntningarna lärarna upplever sig ha på sig. Deltagarna i studien var sex stycken kvinnliga grundskolelärare, i åldrarna 36-53 år. LÄS MER