Sökning: "LÄRARNAS ARBETSMILJÖ"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden LÄRARNAS ARBETSMILJÖ.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbetssituation : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och arbetsmiljö ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Plym; Tobias Hagman; [2019]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; arbetsmiljö; förebyggande arbete; lärares arbetssätt;

  Sammanfattning : Konflikter på arbetsplatsen är vanligt förekommande.  Vi är av tron att inom skolmiljön är det mer vanligt med konflikter än på övriga arbetsplatser. Yrkesrollen lärare innebär en förväntan att kunna hantera och lösa konflikter som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av stress i yrket

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Ottersten; Angelica Hallgren; [2019]
  Nyckelord :stress; teachers work environment; stress within the profession of teaching; stress; lärares arbetsmiljö; stress i läraryrket;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskollärares arbetssituation, utifrån deras upplevelser av stress. Frågeställningarna undersökte stressfaktorer, stresshantering samt förväntningarna lärarna upplever sig ha på sig. Deltagarna i studien var sex stycken kvinnliga grundskolelärare, i åldrarna 36-53 år. LÄS MER

 4. 4. I tiden av förändringsarbeten -en fallstudie av hur lärarna upplever arbetssituationen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Andersson; Christer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Stress; Arbetsbelastning; Läraryrket; Lgr11; Skollagen; Läroplanen; arbetsmiljö; gruppen; gruppdynamik; styrdokument;

  Sammanfattning : Utifrån observation och intervjuer upplever vi att läraryrket är ett utsatt yrke präglat av stress och har en hög arbetsbelastning med ständiga förändringar. Utifrån empiriskt material och intervjuer uppfattar vi att lärarna ligger i en högre riskzon än snittet för att bli sjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk skolmåltid? - Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valbona Kaba El-Jabi; Tanja Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande; inflytande; pedagogisk skolmåltid; roller; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Christoffersson, Tanja och Kaba El-Jabi, Valbona (2018). Pedagogisk skolmåltid? – Fyra lärares och elva elevers uppfattningar om den pedagogiska skolmåltiden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER