Sökning: "Läkarchef"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Läkarchef.

  1. 1. Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Yvonne Samuelsson; [2020]
    Nyckelord :Läkarchef; Hygienrutiner; Infektionskontroll; Följsamhet; Vårdrelaterad infektion;

    Sammanfattning : Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov. LÄS MER