Sökning: "Läkemedelshandhavande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Läkemedelshandhavande.

  1. 1. Hållbar utveckling och läkemedelsanvändning - Anestesisjuksköterskans miljömedvetenhet vid handhavande av intravenösa läkemedel.

    Magister-uppsats,

    Författare :Louise Widén; Isabelle Zetterlund; [2017-08-04]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; Anestesisjuksköterska; Läkemedel; Läkemedelshandhavande; Miljö; Sustainable development; ; Nurse anesthestetis; Pharmaceuticals; Pharmaceutical management; ; Environment;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling skall bedrivas på alla nivåer i vårdkedjan dock föreligger oklarheter angående hur denna implementering sker. Det existerar begränsat med forskning angående anestesisjuksköterskans arbete i kontext till hållbar utveckling. LÄS MER