Sökning: "Länsdelegationen i jämställdhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Länsdelegationen i jämställdhet.

  1. 1. ”Det hör till vårt jobb!” : Utvärdering av Länsdelegationen i jämställdhet, Länsstyrelsen Västerbotten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Linda Fridlund; [2015]
    Nyckelord :The County Administrative Board; County Delegation for Gender Equality; gender policy; organization theory; organisational culture; declaration of intent; opportunity; difficulty; Länsstyrelsen Västerbotten; Länsdelegationen i jämställdhet; jämställdhetspolitik; organisationsteori; organisationskultur; avsiktsförklaring; möjligheter; svårigheter;

    Sammanfattning : Syftet är att ur ett kulturanalytiskt perspektiv beskriva och analysera Länsdelegationen i jämställdhet. Början av uppsatsen kan ses som ett bakgrundskapitel. Detta för att förstå uppkomsten av undersökningen. LÄS MER