Sökning: "Länsstyrelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade ordet Länsstyrelsen.

 1. 1. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Munib Mehović; [2022]
  Nyckelord :flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Sammanfattning : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. LÄS MER

 2. 2. Hur kan byggd miljö skyddas från det stigande havet? : En studie av adaptiva och resilienta planeringsåtgärder i Skåne och gestaltningsförslag för anpassning av Simrishamns hamn

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; Jeanna Otterdahl; [2022]
  Nyckelord :adaption; erosion; klimatförändringar; klimatanpassning; kustsamhällen; resiliens; stigande havsnivåer; översvämning;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av den stigande havsnivån är en av de största utmaningarna som den fysiska planeringen i skånska kustsamhällen står inför. De urbana rummen i den befintliga miljön kräver en klimatanpassning som kan möta den stigande havsnivån, men i dagsläget saknas verktyg och tillräckliga planerings- och kunskapsunderlag för att kunna klimatanpassa den redan bebyggda miljön. LÄS MER

 3. 3. Väsentligt samhällsintresse : En studie om hur man inom planering argumenterar för  vad som anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elina Östergren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Planerare ställs ständigt inför olika former av val och avvägningar som ska göras mellan olika intressen. Ett exempel på en sådan avvägning är den mellan bevarande eller exploatering av jordbruksmark, vilken denna uppsats tar avstamp i. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter och hinder för en omställning från naturgas till biogas inom tillverkande industri i sydvästra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mathias Ljungberg; Adrian Kaczmarek; [2022]
  Nyckelord :Biogas; naturgas; omställning; industrier; drivkrafter; hinder;

  Sammanfattning : Jorden befinner sig under stress till följd av mänskliga aktiviteter. För att uppnå en hållbar utveckling inom alla sektorer, och minska påfrestningen på planeten, har världen gjort framsteg inom internationella politiken för att skydda miljön. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBAR STADSPLANERING. Örebro kommuns strategier för minskad klimatpåverkan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jennifer Gustavsson; Emma Nolåkers; [2022]
  Nyckelord :implementation ambitions; roadmap 2045; climate neutral; climate impact; climate-smart; community planning; the Örebro model; master plan.; genomförandeambitioner; färdplan 2045; klimatneutral; klimatpåverkan; klimatsmart; samhällsplanering; örebromodellen; översiktsplan.;

  Sammanfattning : En femtedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn och år 2017 röstade riksdagen igenom att Sverige, senast år 2045, ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Örebro kommun har tagit fram ett eget styrdokument, Klimatstrategi för Örebro kommun, som beskriver klimatpåverkan, vad kommunen behöver göra samt vilka etappmål och delmål som finns i det geografiska området. LÄS MER