Sökning: "Lärande i olika lärandeteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Lärande i olika lärandeteorier.

 1. 1. Formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt dess koppling till synen på lärande : Möjligheter och utmaningar för en förbättrad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Berggren; Johan Rydberg; [2024]
  Nyckelord :Formativ bedömning; återkoppling; matematik; biologi; fysik; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie, som ämnar att undersöka vad som kännetecknar formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt hur formativ bedömning knyter an till olika lärandeteorier. Formativ bedömning är en praktik som visat sig hjälpa elever att utveckla nya kunskaper och förmågor. LÄS MER

 2. 2. Interdisciplinary Learning with Technology at Makerzone

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mandar Joshi; [2023]
  Nyckelord :Interdisciplinary learning; Makerzone; Makerspaces; STEM; Technology in Education; Ämnesövergripande lärande; Makerzone; Makerspaces; STEM; Teknik i utbildning;

  Sammanfattning : This thesis explores the interdisciplinary approach to learning at Makerzone, a makerspace in Sollentuna, Sweden, and its implications for both students and teachers. Through a combination of methods: observations, interviews, document analysis, and surveys, this project looks into the recognition, benefits, challenges, and support for interdisciplinary work in both makerspaces such as Makerzone and traditional school environments. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik i matematikundervisningen - En kvalitativ studie utifrån lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linus Andersson; Leo Bodin; [2023]
  Nyckelord :lågstadiet; motivation; utomhusmatematik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik har blivit en allt större del i dagens undervisning och det har forskats mycket om detta på senare år. Utomhuspedagogiken sägs ha en stor påverkan på elevers lärande där många faktorer påverkas positivt av denna sorts undervisning. LÄS MER

 4. 4. Stavningsmedveten läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Flodin; [2022-10-14]
  Nyckelord :läs- och skrivundervisning; stavning;

  Sammanfattning : Att kunna stava kan tyckas få allt mindre betydelse i dagens samhälle med ny teknik som hjälper den som har svårt att stava. Samtidigt är läsning och skrivning två tätt sammanflätade processer som kompletterar och stödjer varandra på flera sätt. LÄS MER

 5. 5. Lärande för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Pihl; Albulena Shyti Osmanaj; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Handlingskompetens.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är följaktligen att synliggöra hur hållbar utveckling kommer till uttryck i undervisningen med avstamp i SO-undervisningen i grundskolan F-3? För att undersöka vårt syfte har vi fokuserat på ett lärarperspektiv och utgått från två frågeställningar: Hur undervisar lärare för hållbar utveckling i de samhällsorienterade ämnena för att eleverna ska ges förutsättningar att uppnå handlingskompetens? samt Vilka svårigheter möter lärarna i relation till deras undervisningspraktik? Vi riktar studien till intresserade yrkesverksamma och blivande lärare. Vidare önskar vi att studien bidrar med en större förståelse för lärande för hållbar utveckling. LÄS MER