Sökning: "Lärarassistent"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Lärarassistent.

 1. 1. När dörren öppnas: en studie om gränslandsarbete av lärare och läraravlastande yrkespersoner i svensk skola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Axel Christoffersson; [2020-06-15]
  Nyckelord :profession; gränslandsarbete; lärare; lärarassistent; operationellt kapital;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien som presenteras i denna uppsats är att skapa förståelse kring hur professionella och avlastande yrkespersoner agerar och förhåller sig till gränserna mellan yrkesgrupperna. För att uppfylla syftet betraktas införandet av avlastande yrkesroller i svensk skola. LÄS MER

 2. 2. Automation of Formative Assessment : Implementation and Evaluation of an Artificial Teaching Assistant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Myrsmeden; [2018]
  Nyckelord :constructivism; formative assessment; automated assessment; computer-aided education; computer-aided assessment; konstruktivism; formativ bedömning; automatiserad bedömning; datorstödd undervisning; datorstödd bedömning;

  Sammanfattning : The Swedish government has decided to add programming to the Swedish curriculum to strengthen students’ digital skills. The teachers who will teach programming do not always know programming themselves. LÄS MER

 3. 3. Socialhaptik som kommunikativt komplement för elever med flerfunktionsnedsättningar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tina Nahkuri von Eichwald; [2015-11-28]
  Nyckelord :kommunikation; flerfunktionsnedsättning; tidig utvecklingsnivå; socialhaptisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte var tvådelat. Dels att genom en litteraturöversikt beskriva vad socialhaptik är och hur dess möjliga användbarhet bland elever med flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå ser ut. LÄS MER

 4. 4. Inkludering - inklusive belöning och bestraffning. En fallstudie i en engelsk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Therese Rangern; [2014]
  Nyckelord :Belöning; Bestraffning; Engelska som andraspråk; Inkludering; Lärarassistent; Nivågruppering; Sociokulturell teori; Vygotsky;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka förstå och visa på praktiska exempel på hur ett inkluderande arbete kan se ut i en engelsk grundskola (Secondary School). Frågeställningarna i undersökningen sökte belysa definitionen av begreppet inkludering, konkreta arbetsmetoder bland pedagoger, specialpedagogisk personal och skolledning för att skapa inkludering samt utmärkande möjligheter och hinder i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar ungdomar att gå på individuella program

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Yanelys Conde Correa; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har ständigt höjt sina krav, vilket medfört att det har blivit högre krav på utbildning, särskilt till utsatta barn. Min empiriska undersökning handlar om faktorer som påverkar ungdomar att gå på gymnasieskolans individuella program. LÄS MER