Sökning: "Lärare examen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Lärare examen.

 1. 1. Normkritisk pedagogik i ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie utifrån begreppen genus, kön och etnictet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Vigren; Amanda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; kön; etnicitet; normkritik; normkritisk pedagogik; lärarutbildning; pedagogical content knowledge; norm; identitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att lärarutbildningar har misslyckats med att utbilda lärare kring normkritisk pedagogik där genus, kön och etnicitet är betydande faktorerna för elevernas resultat i skolan (Skolverket 2016a; Lundvall 2006; Barker 2017). Vårt syfte med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med normkritisk pedagogik samt om och isåfall hur Linnéuniversitetet har förberett lärare i idrott och hälsa kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Ett år efter examen - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Bjurholm; Marcus Almeida Berglöf; [2020]
  Nyckelord :eget ansvar; förutsättningar; kompetensutveckling; sammanhang; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Högskoleförordningen beskriver att målet med studie- och yrkesvägledarexamen är att fåmed sig kompetenser så att den examinerade studenten självständigt kan arbeta som studieoch yrkesvägledare inom skolväsendet. De förväntas arbeta med vägledning tillsammans med andra professioner i skolväsendet. LÄS MER

 3. 3. Praktiska moment och dess roll i lärarutbildningen : En kvalitativ studie om hur två olika lärargrupper förhåller sig till sin lärarutbildnings praktiska moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fred Hampus; Louisa Nordmark; [2020]
  Nyckelord :lärarutbildning; horisontell diskurs; vertikal diskurs; praktiska moment; akademisering;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur synen på lärarutbildningen skiljer sig mellan två grupper av lärare, varav den ena gruppen har en examen från den nya lärarutbildningen från 2011 och den andra gruppen från äldre lärarutbildningar. Vi har undersökt deras syn på hur deras lärarutbildning balanserade det praktiska med det teoretiska och även deras syn på sex olika praktiska moment i lärarutbildningen: planering, konflikthantering, ledarskap, läs- och skrivinlärning, gruppdynamik och specialpedagogik. LÄS MER

 4. 4. Digital värdegrund på fritidshemmet : En utforskande essä om riskmedvetenhet kring digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liselott Wågdalen; [2020]
  Nyckelord :Digital risk; After-school centre; After-School teacher; Challenges; ICT; Dialogue; Perspective; Pedagogy; Perceptions; Possibilities; Digital groundwork; Abusive behavior; Digitala risker; Fritidshem; IKT; Lärare i fritidshem; Lärarperspektiv; Pedagogik; Dialog; Utmaningar; Digital förberedelse; Kränkande beteende; Digital värdegrund;

  Sammanfattning : This is a scholarly essay in which i examine and reflect on my issues related to digital risk and behavior in school and after-school centre. I have two questions that i wanted to focus on. LÄS MER

 5. 5. Är inre motivation tillräckligt? : En studie om icke-monetära belöningar och belöningssystem inom den kommunala grundskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Österberg; Lisa Galien; [2020]
  Nyckelord :Incentives; Rewards; Motivation; Non-monetary rewards; Public sector; Intrinsic motivation; Primary school; Teacher; Belöningssystem; Motivation; Icke-monetära belöningar; Offentlig sektor; Inre motivation; Grundskola; Lärare;

  Sammanfattning : Samtidigt som det råder en stor lärarbrist ökar antalet lärarstudenter som tar examen. I samband med debatten om låga lärarlöner tyder detta på att lärare motiveras av annat än pengar. LÄS MER