Sökning: "Lärare-elev relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Lärare-elev relationer.

 1. 1. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Eleven i en vågskål mellan skolan och hemmet : Lärares uppfattningar om samverkan med föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Faiza Wasee; Sobia Junaid; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning mellan skola och hem; Hem och skola; Relation mellan lärare och föräldrar; Samarbete.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vårt arbete är att öka kunskap om lärares bild av vad som kännetecknar en god samverkan och förtroendefulla relationer mellan skola och föräldrar vilket kan påverka barns skolprestation. Frågeställningar är: 1) Vad anser lärare är viktiga delar av föräldrars engagemang i deras barns skolprestation? 2) På vilket sätt kan lärare bidra till att skapa samarbete mellan lärare och föräldrar? 3) Vad är kärnan i samarbete mellan skolan och hemmet? Metoden som används är kvalitativ och genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Let´s talk about sex” - But how? : Lärares beskrivningar kring val av arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisning kopplat till hur känsligt ämnet är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Catharina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Sex and cohabitation; sex and cohabitation education; methods; working methods; sensitive subjects; teaching; high school; biology; science; didactics.; Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; metoder; arbetssätt; känsliga ämnen; undervisning; gymnasiet gymnasium; biologi; naturkunskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen menar att alla elever har rätt till att få sex- och samlevnadsundervisning. Den syftar till att stärka självkänslan hos eleverna och bidra till att de kan ta ansvarsfulla och medvetna beslut rörande sexualitet, relationer och hälsa. LÄS MER

 4. 4. “Är jag ignorant?”: En kvalitativ intervjustudie om individuell sångundervisning för transpersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linnea Simon; [2021]
  Nyckelord :Identitet; Språkbruk; sång; Sångundervisning; Transperson; Trans* ; Trans* röst; Trans* sångare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Identity; Language use; Singing tuition; Transgender; Trans* voice; Trans* singer; Voice; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : 2017 inkom 153 olika remissyttranden från bland annat Statens skolverk och Statens kulturråd, med förslag för hur transpersoner i Sverige kan få stärkt ställning och levnadsvillkor i Sverige (SOU 2017:92). Mot bakgrund av detta har denna studie för avsikt att kartlägga trans*+sångares och sånglärares uppfattningar om och upplevelser av hur de arbetar tillsammans i individuell sångundervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Han gör min dag bra”... “men det är inte bara glass och ballonger” : En kvalitativ studie om hur lärare och elever beskriver lärar-elev relationer i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eriksson Helene; Magnusson Josefine; [2021]
  Nyckelord :Compulsory school for children with intellectual disabilities; good relationships; intellectual disability; teachers’ relational competence; Teacher - student relationships; relations; relational perspective; Goda relationer; intellektuell funktionsnedsättning; Lärare-elev relationer; lärares relationskompetens; relation; relationellt perspektiv; särskola;

  Sammanfattning : Studien belyser lärar - elevrelationer och har ett relationellt perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur lärare och elever på särskolan beskriver lärar-elevrelationer samt vilka likheter och skillnader det finns i beskrivningarna. LÄS MER