Sökning: "Lärares bokval"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Lärares bokval.

 1. 1. ATT VÄLJA SKÖNLITTERATUR I SKOLAN : En studie om lärares och elevers val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kristin Höög; Pernilla Lundberg; [2021]
  Nyckelord :litteraturundervisning; läsintresse; litterär kanon; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur skönlitteraturen eleverna läser i skolan väljs ut, om det är läraren som väljer eller om det är eleven själv som får välja och hur dessa val påverkar elevernas läsintresse. Vi har också valt att undersöka om det fanns skillnader mellan kön och inställningen till skönlitterär läsning. LÄS MER

 2. 2. "Normkritiskt utan att man ens tänker på det” : Om bokvalets möjligheter för högläsningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; Hanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bokval; högläsning; mångfald; normkritik; grundskollärare; bibliotekssamverkan;

  Sammanfattning : Med hjälp av skönlitteratur har ämnet svenska möjlighet att fungera som en del av det demokratiska uppdraget i skolan för att uppfylla alla elevers rättighet att utveckla en stark språklig identitet i och genom allt lärande i skolan. Detta styrker undersökningens syfte att öka förståelsen för hur lärare i årskurs F–3 väljer högläsningsböcker, och hur de då förhåller sig till mångfald och normkritik. LÄS MER

 3. 3. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Högläsning av skönlitteratur i grundsärskolan : En kvalitativ studie av tre lärares perspektiv på högläsning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Angelica Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bokval; grundsärskola; träningsskola; högläsning; lässtund; individualisering; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsned-sättning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om barnlitteratu-rens roll i grundsärskolans verksamhet samt deras val av barnlitteratur. Tre lä-rare som är yrkesverksamma i grundsärskolan samt med inriktning tränings-skola, som är ett ämnesområde inom grundsärskolan, intervjuades från tre olika grundsärskolor, för att få en inblick i vad de ansåg om barnlitteraturen i verksamheten och dess funktion. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens syfte och former : En intervjustudie om lärares syn på högläsning i svenskundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lina Cederhorn; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; svensklärare; svenskundervisning; bokval; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; proximal utvecklingszon; kulturella redskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger när det gäller hur och varför de arbetar med högläsning. För att generera data till undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER