Sökning: "Lärares uppfattningar"

Visar resultat 11 - 15 av 1455 uppsatser innehållade orden Lärares uppfattningar.

 1. 11. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 2. 12. Att läsa eller hur läsa, det är frågan : en studie kring lässtrategier och deras betydelse för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Risberg; Johanna Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelse; literacy; undervisning; mellanstadiet; läsning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt vad behöriga svensklärare har för uppfattning om begreppet lässtrategi samt hur de undervisar om och använder sig av de olika strategierna i klassrummet. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod där vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer har samlat in fem verksamma lärares uppfattningar om lässtrategiers betydelse för läsförståelse. LÄS MER

 3. 13. Estetiska lärprocesser i ämnet svenska : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Håkansson Akyüz; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; challenges; teachers’ perceptions; the Swedish subject; working methods; Arbetsmetoder; estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; utmaningar; ämnet svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare som undervisar i årskurs F-3, ser på och använder sig av estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Hur begreppet definieras, hur det används i klassrummet samt vilka utmaningar som möjligen kan återfinnas i det estetiska arbetet skildras därför. LÄS MER

 4. 14. Undervisning i Förskolan : En studie om pedagogers uppfattningar om och upplevelser av undervisningsbegreppet och undervisningssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Åhlander; Serena Berg; [2021]
  Nyckelord :Teaching; learning; preschool; the concept of teaching; teaching situations; teaching methods; play.; Undervisning; lärande; förskolan; undervisningsbegreppet; undervisningssituationer; undervisningsmetoder; lek.;

  Sammanfattning : Abstrakt Undervisning är ett nytt begrepp inom förskolan som infördes i samband med revideringen av den nya Läroplanen för förskolan (2018). Via enkät som metod undersöker studien begreppet undervisning i förskolan utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 15. Lärares uppfattningar om differentiering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maja Westergren; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; Inclusive education; Mathematics education; Motivation; Differentiering; Inkluderande undervisning; Matematikundervisning; Motivation;

  Sammanfattning : Verksamma lärare träffar dagligen elever med skiftande förmågor. Lärare måste därför lära sig att behärska olika varianter av anpassningar som ger förutsättningar för elever att utvecklas. Differentierad undervisning kan underlätta för lärare att anpassa undervisningen oavsett elevers olika kunskapsnivåer och behov. LÄS MER