Sökning: "Lärares uppfattningar"

Visar resultat 21 - 25 av 1455 uppsatser innehållade orden Lärares uppfattningar.

 1. 21. “Teknik är så mycket mer än bara skruvar och muttrar”

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Eriksson; Helena Falkstad; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; läroplanen; artefakt; uppfattning; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar tekniksamt hur deras kunskap om teknik och tidigare utbildning påverkar teknikundervisningen iförskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistruktureradeintervjuer som genomförts med fyra förskollärare från tre kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 2. 22. Eurocentrism och undervisning : Lärares tankar och praktiker i arbete med eurocentrism som perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Ström; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; läroplansteori; frontlinjebyråkratteori; skolans värdegrund; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur lärare förhåller sig till och arbetar med eurocentrism. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare i samhällsorienterande ämnen på högstadietanvänder eurocentrism som perspektiv i utformandet och genomförandet av sin undervisning. LÄS MER

 3. 23. Att inkludera estetiska lärprocesser i svenskundervisning : Möjligheter och utmaningar ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Martha Fagerberg; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; teachers’ perceptions; aesthetics in teaching; teaching including senses; varying working methods; Swedish language; teacher education; Estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; estetik i undervisning; undervisning som inkluderar sinnen; varierande arbetssätt; svenskundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen the knowledge about teachers’ attitudes towards aesthetic learning processes and how they, based on their perception of opportunities and obstacles, chose to include aesthetic elements in Swedish teaching.  The study focused on the teachers’ perceptions, which means that the analysis of collected data material has a phenomenographic approach. LÄS MER

 4. 24. Hinder och utmaningar i det förebyggande arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Khan; Madeleine Ranström; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande arbete mot mobbning; ramfaktorer; relationellt perspektiv och lärares uppfattningar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt lärares uppfattningar och erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning. Syftet med undersökningen är att försöka fördjupa förståelsen för lärares olika uppfattningar om det förebyggande arbetet mot mobbning, samt vilka formella villkor, hinder och ramar lärarna uppfattar att de har i detta arbete. LÄS MER

 5. 25. Utomhusundervisningen inom ämnet biologi : en kvalitativ studie kring verksamma lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Viktor Börjesson; Benjamin Ramezic; [2021]
  Nyckelord :utomhusundervisning; biologi; natur; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer att handla om lärares syn på utomhusundervisningsens påverkan på elevers utveckling kopplat till ämnet biologi, men även lärares syn på elevers eventuella individuella faktorer som påverkar utomhusundervisning. Syftet med arbetet är att undersöka lärares förhållningssätt kring elevernas kunskapsinhämtning och eventuella individuella faktorer som kan uppstå när det gäller utomhusundervisning inom biologiämnet i årskurserna 1–6. LÄS MER