Sökning: "Lärarutbildningen i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden Lärarutbildningen i Sverige.

 1. 1. Matematikbokens påverkan på eleversmatematiska förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Eriksson; Cornelia Hägg; [2021]
  Nyckelord :Elever; Förståelse; Matematikbok; Matematikundervisning; Struktur;

  Sammanfattning : Skolverket (2020) redovisar i sin timplan att mellanstadiet idag består av 410 undervisningstimmar i ämnet matematik. Skolan ska därmed förse elever med möjligheter attinhämta kunskap i matematik som ska ge förutsättningar att kunna fatta vardagliga beslut ochdelta i samhället. LÄS MER

 2. 2. Det nya normala? : En litteraturstudie om pornografins påverkan på ungdomars bild av sex och sexualundervisningens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad tillgänglighet av pornografi i samhället har lett till en debatt om pornografins eventuella påverkan på ungdomars bild av sex. Debatten i samhället tog extra fart i Sverige hösten år 2020 och i samband med detta presenterades en lag om mer heltäckande sexualundervisning på lärarutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Lärares ledarskap En fenomenografisk analys av lärares uppfattning om ledarskap i klassrummet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nilsson; [2020-05-07]
  Nyckelord :lärares ledarskap; fenomenografi; uppfattningar; kategorier;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att finna de uppfattningar lärare uttrycker om begreppetledarskap. Begreppet syftar till lärares ledarskap i klassrummet. Jag valde att använda mig av fenomenografin där kategorier utgör de analys­ verktyg jag använt mig av. Ansatsen är deduktiv. LÄS MER

 4. 4. Särskilt begåvade elevers upplevelser av skolsituationer Åtta elevintervjuer om upplevelser av den särskilda begåvningen i skolan “skolan skulle kunna vara ett paradis”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Bergenheim; Maria Larsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Särskilt begåvad; upplevelser av särskild begåvning; skolsituationer; dölja sin begåvning; kognitiv förmåga; understimulans; ledning; stimulans; acceleration; relationer; skolans organisation;

  Sammanfattning : I Sverige har specialpedagogiken av tradition framförallt fokuserat på elever med lägrebegåvning. Särskilt begåvade elever har bra förutsättningar att klara sina studier i skolan medgoda resultat. Den särskilda begåvningen innebär styrkor och förmågor, men kan även bidratill att eleven får svårt att passa in. LÄS MER

 5. 5. FRAMTIDENS BILDLÄRARE : En studie om digital bildutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Mons Bagge; [2020]
  Nyckelord :Digital teknik; bildundervisning; bildlärarutbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämnesområde rör Digital Bild ur ett utbildningsperspektiv. Syftet med den här studien är att granska möjligheterna för blivande bildlärare att få kunskaper i digital bild under sin utbildning. LÄS MER