Sökning: "Lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade ordet Lärobok.

 1. 1. 85 bildlärares inställning till läroböcker i årskurs 7-9 - En kvantitativ studie med en komparativ analysmetod av Skolverkets rapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Louise Odén; [2021-03-26]
  Nyckelord :lärobok; läromedel; läromedelsforskning; bildundervisning;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis has intended to investigate the role of textbooks in Swedish high schools in the artsubject. A quantitative method in the form of a survey has been used to answer the purposeand questions of this thesis. LÄS MER

 2. 2. Matematiska läromedel i grundskolans åk 1-3 : En kvalitativ studie om val av läromedel, lärobok - konkret material - digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Azniv Kouyoumjian; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; variation; kommunikation; kompetens; inlärning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka läromedel yrkesverksamma 1-3 lärare använder i matematikundervisning och hur dessa läromedel väljs ut och används. Elevernas matematikinlärning och utveckling har stor samverkan med undervisningsmetoder och val av läromedel. LÄS MER

 3. 3. Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Noor Bader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. LÄS MER

 4. 4. Lärobokens användning i matematikundervisningen : En kvalitativ studie om vilka metoder & strategier matematiklärare använder för en konkret undervisning och om det stöttar elevers abstrakta tänkande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nour Edriss; [2021]
  Nyckelord :Matematik; konkret undervisning; lärobok; abstrakt tänkande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur matematiklärare utformar sin undervisning, därtill lärobokens användning, i avseende att analysera om en konkretiserad undervisning stöttar elevers abstrakta tänkande. Utgångspunkten i studien har varit Vygotskijs sociokulturella teori. LÄS MER

 5. 5. Är det lätt att välja rätt? : En kvalitativ textanalys av två multimodala läroböcker i de naturorienterade ämnena för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Lågstadiet; Läroböcker; Textanalys; Multimodalitet; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra och analysera två multimodala läroböcker, i de naturorienterande ämnena, för årskurs 1–3. Studien har utförts utifrån frågeställningarna: Hur förmedlas naturvetenskapligt innehåll genom de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Samspelar de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Vilka eventuella didaktiska konsekvenser får valet att använda de undersökta läroböckerna i undervisningen?  Metoden som användes var kvalitativ textanalys utifrån språkliga dimensioner och Danielssons och Selanders modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. LÄS MER