Sökning: "Läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 2793 uppsatser innehållade ordet Läromedel.

 1. 1. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. En läromedelsanalys om tankesätt och strategier relevanta för räknesättet subtraktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joel Bergstrand; Hanna Johansson; [2023-09-20]
  Nyckelord :Svenska läromedel; subtraktion; subtraktionsstrategier; tankesätt och kognitiv förmåga;

  Sammanfattning : I Sverige utförs Nationella Prov i årskurs tre och resultaten från dessa visar att elever har större svårigheter med Delprov F, som testar elevernas kunskaper i skriftliga räknemetoder, i jämförelse med andra delprov. Även räknesättet subtraktion visar sig vara ett svårare räknesätt för elever i svensk skola. LÄS MER

 3. 3. Hur förstår du vad du läser?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Hedberg Kiltorp; Anna Nydén; [2023-09-20]
  Nyckelord :lässtrategier; unga läsare; läsförståelse; explicit undervisning; lågstadiet; grundskola;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vilka lässtrategier elever i årskurs 3 använder sig av under sin läsning. För att besvara syftet utformades tre frågeställningar över vilka lässtrategier elever i årskurs 3 säger att de använder, vilka lässtrategier de använder och hur medvetna de är över sin lässtrategianvändning. LÄS MER

 4. 4. ”Det är alldeles för svårt” – vuxna andraspråkselever och yrkeslärare läser samt reflekterar över innehållet i en lärobok i kursen Omvårdnad 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulf Sparredal; [2023-09-11]
  Nyckelord :vuxenutbildning; komvux; läromedel; läroböcker; läromedelsforskning; språkteknologi; svenska som andraspråk; flerspråkighet; vård- och omsorgsprogrammet; Omvårdnad 1;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en studie av utmaningar som vuxna andraspråkselever som läser en yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen möter när de läser texter i en lärobok i ämnet Omvårdnad 1. Lärobokstexterna undersöks med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder där de senare består i att vuxna andraspråkselever som studerar vård- och omsorgsprogrammets kurser inom kommunal vuxenutbildning läser, gör markeringar i och kommenterar på två texter i läroboken. LÄS MER

 5. 5. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER