Sökning: "Läromedelsanalys historia"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Läromedelsanalys historia.

 1. 1. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 2. 2. Nutidens Kina i Sverige : En läromedelsanalys av Kinas nutidshistoria i svenska läroböcker för ämnet historia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Adam Lockner; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Diskursanalys; Kina; “Den andre”; Bilder; Orientalism; Läroböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vilka bilder av det nutida Kina, och vilket historiebruk som förmedlas i sju svenska läroböcker för gymnasieskolans historieämne. Detta görs genom en kvalitativ text- och bildanalys som delas in i två delar; en orientalistisk diskursanalys om skapandet av “den andre” utifrån Hägerdals två teoretiska begrepp Exotism, i denna undersökning kallad “Den andre”, och Positionell överlägsenhet, samt Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. LÄS MER

 3. 3. Bilden av drottning Kristina : En kvalitativ läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv av historieläroböcker för gymnasiet mellan 1906–2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Emina Sikiric; [2019]
  Nyckelord :drottning Kristina; genus; genusperspektiv; historia; läromedel;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks drottning Kristina i tio historieläroböcker mellan 1907–2018 utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur drottning Kristina framställs samt huruvida bilden av henne har förändrats eller bibehållits i läromedlen. LÄS MER

 4. 4. Historieläromedel ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Holmström; Robert Melander; [2019]
  Nyckelord :Genus; historia; historiebruk; historiemedvetande; identitetsskapande; jämställdhet; läromedel;

  Sammanfattning : I detta arbete görs en läromedelsanalys av fördelningen och framställningen av kvinnor och män i historieläromedel från årskurserna 4–6 upp till gymnasiekurserna Historia 2–3. Arbetets genomförs genom två undersökningsmetoder. Den första är en kvantitativ metod för att få resultat om fördelningen. LÄS MER

 5. 5. Den koloniala erfarenheten i svenska och danska läroböcker: Tysthet eller imperium, rasism eller vänner : En kvalitativ läromedelsanalys med utgångspunkt i hermeneutiken och den komparativa metoden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/HistoriaSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :History; textbook; Denmark; Sweden; culture; colonialism; Historia; läroböcker; Danmark; Sverige; kolonialism; kulturarv; koloniala arvet; Historiekanon; Samer; Inuiter; Sápmi; lappmarkerna; Grönland;

  Sammanfattning : The purpose ofthis study is to examine how Sweden and Denmark explain their colonial experience in textbooks. A comparison will be made between Sweden’s colonization of Sápmi and treatment of Samer, and Denmark’s colonization of Greenland and treatment of Innuits. LÄS MER