Sökning: "Läromedelsanalys matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Läromedelsanalys matematik.

 1. 1. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 3. 3. Negativa tal i två läromedel för årskurs 5 : En variationsteoretisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Georg Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Fusion; generalisering; grundskolan; kontrast; kritiska aspekter; lärandeobjekt; läromedel; läromedelsanalys; matematik; minustecknets funktioner; negativa tal; tallinjen; variationsmönster; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur de negativa talen synliggörs i två läromedel, för årskurs 5, genom att identifiera vilka kritiska aspekter som framstår i dessa läromedel samt hur de kritiska aspekterna varieras. De läromedel som har analyserats är Prima Formula 5 och Matte Direkt Borgen 5B. LÄS MER

 4. 4. Lite snack och mycket imitativt resonemang : En läromedelsanalys av matematikläromedel för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Jönsson; Viktor Myhr; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Resonemangsförmåga; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har en innehållsanalys gjorts av läromedel i matematik för årskurserna 3, 5 och 7, med fokus på den matematiska förmågan resonemang samt uppgifter för interaktion med andra. En kvantitativ metod har tillämpats för att koda uppgifter enligt Lithners (2008) ramverk för imitativt- respektive kreativt resonemang. LÄS MER

 5. 5. Lärande för hållbar utveckling : En innehållsanalys av läroböcker i biologiämnet för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; komparativ metod; begreppsramverk.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring innehållsmässiga likheter och skillnader mellan läroböcker i biologi för årskurs 4-6 med fokus på hållbar utveckling.  Studien är en läromedelsanalys där fem tryckta läroböcker för undervisning i biologiämnet har studerats. LÄS MER