Sökning: "Läromedelsanalys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Läromedelsanalys metod.

 1. 1. Är läromedel anpassade till elever med lässvårigheter? : En analys av läromedel och digitala hjälpmedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; teaching material; teaching material analysis; reading difficulty book; motivation; Lässvårigheter; läromedel; läromedelsanalys; lässvårigheter böcker; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel och digitala hjälpmedel är anpassade för elever med lässvårigheter i årskurs 1. Detta görs genom en granskning av tre olika läromedel och analys av i vilken mån de har potential att gynna elever med lässvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan bild och text : En läromedelsanalys i svenska somandraspråk

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :samspel; bild och text; digitalt läromedel;

  Sammanfattning : Inledning I takt med att samhället har digitaliserats har även utbildningssystemet digitaliserats. Skolans digitalisering ska bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och digitala läromedel är numera ett vanligt inslag i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Genusperspektiv på religionsundervisningen : En kvalitativ text- och bildanalys av läroböcker för åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Önnefors; [2020]
  Nyckelord :genus; genustrappan; jämställdhet; läromedelsanalys; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie undersöker aktuella religionsläroböcker för årskurs 4-6 utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien är att bidra med kunskap till forskningen om hur genus och jämställdhet framställs i olika religionsläroböcker samt i de olika bokavsnitten inom varje bok som handlar om kristendom, islam, hinduism samt etik/moral och hur man lever tillsammans. LÄS MER

 4. 4. Lite snack och mycket imitativt resonemang : En läromedelsanalys av matematikläromedel för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Jönsson; Viktor Myhr; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Resonemangsförmåga; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har en innehållsanalys gjorts av läromedel i matematik för årskurserna 3, 5 och 7, med fokus på den matematiska förmågan resonemang samt uppgifter för interaktion med andra. En kvantitativ metod har tillämpats för att koda uppgifter enligt Lithners (2008) ramverk för imitativt- respektive kreativt resonemang. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsanalys : En analys av fyra läromedel i svenska med fokus på grammatik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellen Geite; [2020]
  Nyckelord :Grammatik; Kvalitativ text-och innehållsanalys; LGY11; LGR11; Läromedelsanalys; Produktorienterad analys; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra läromedel på gymnasier ser ut angående momentet grammatik genom att beakta deras innehåll, elevers förkunskaper från grundskolan och LGY11s kunskapskrav. Den metod som användes för att besvara forskningsfrågorna var en kvalitativ komparativ metod och för att kunna genomföra läromedelsanalysen användes en kvalitativ text- och innehållsanalys. LÄS MER