Sökning: "Läroplan för fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Läroplan för fritidshem.

 1. 1. "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet." : En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Eng; Sabina Isil; [2020]
  Nyckelord :afterschool program; meaningful leisure-time; quality; systematic quality development work; curriculum; fritidshem; meningsfull fritid; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; läroplan;

  Sammanfattning : This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means systematic quality work. LÄS MER

 2. 2. Rätt förutsättningar? : Om implementeringen av fritidshemmets läroplan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Andersson; Elsa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorer; läroplan; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. IKT som lärandets objekt på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidspedagogers syn på och användande av digitala verktyg i lärandemiljöer på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Aleksey Agapov; Johannes Persson; [2019]
  Nyckelord :IKT; Digitala verktyg; Läroplan; Fritidshem; Samarbete; Resurs;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks det om när och hur fritidspedagoger väljer att använda IKT på fritidshemmet samt vad fritidspedagogerna anser att IKT kan ha för betydelse för elevernas lärande. Metoden som valdes för studien var en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Är digitaliseringen i fritidshemmet likvärdig? : - En enkätstudie om lärandet och användandet av digitala verktyg i fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola; Södertörns högskola

  Författare :Evelina Wallberg; Ingegerd Holm; [2019]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; digitisation; equality; opportunity; curriculum; Digital kompetens; digitala verktyg; digitalisering; likvärdighet; möjlighet; läroplan; ramfaktorteori.;

  Sammanfattning : We live in a digitalized world where digital tools such as computers, tablets and mobiles are used extensively by today´s children. Digital skills are increasingly important in the leisure time activities which was emphasized in the revised curriculum 2018. LÄS MER

 5. 5. Lärares digitala kompetens - Nya utmaningar och behov. En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma lärare i fritidshemmet resonerar kring digitaliseringen av skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Andersson; Fannie Lindholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar skolans uppdrag då digitala verktyg integreras mer och mer i undervisningen.1 juli 2018 träder en reviderad läroplan i kraft med tydligare direktiv angående hur undervisning med digitala verktyg ska hanteras. LÄS MER