Sökning: "Läroplansteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Läroplansteorin.

 1. 1. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 2. 2. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 4. 4. Bland sockor, spöken och pepparkakor : En undersökning av traditioner och kulturarv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Annika Weman; [2024]
  Nyckelord :Förskola; kulturarv; läroplan; traditioner;

  Sammanfattning : Traditioner tar traditionellt en stor plat i förskolans verksamhet men läroplansmålet kring ämnet är öppet och i många fall svårtolkat. Mitt syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar uppgiften att överföra traditioner och kulturarv till kommande generationer. LÄS MER

 5. 5. Vad tror du på? : En läromedelsstudie om religionskunskapsundervisning som främjar religioners olika uttryck och praktiker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gina Makdesi; Tora Evinger; [2024]
  Nyckelord :pedagogik; didaktik; religion; läroböcker; läromedelsbruk; jämförande religionskunskapsundervisni;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida läroböcker, dess tillhörande lärarhandledning samt läroplanen främjar synliggörandet av religioners olika uttryck och praktiker. Vidare avser studien undersöka på vilka sätt lärarhandledningar uppmanar till att genomföra en mer jämförande och tematisk religionskunskapsundervisning. LÄS MER