Sökning: "Lärprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet Lärprocesser.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i förskoleklass : En studie av fem lärares arbetssätt med estetiska lärprocesser samt deras tankar kring begreppet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tutku Demirkiran; [2021]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; förskoleklass; kreativitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how five preschool teachers integrate aesthetic learning processes in their teaching, as well as exploring the teachers’ perceived pros and cons of these processes. The study was conducted by observing and interviewing five preschool teachers from five different schools. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattningar om kemiämnet som inspirerande källa till kunskaper i vardag och samhälle : En enkätstudie utgående från undervisning i skolmiljö och på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bo Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Distance education; chemistry education; questionnaire study; learning processes; everyday understanding; everyday observations; authenticity; Distansundervisning; kemiundervisning; enkätstudie; lärprocesser; vardaglig förståelse; vardagsobservationer; autenticitet;

  Sammanfattning : Studietiden är som en del av individens vardag i ständig förändring, till följd av att nya möjligheter till undervisning på distans utvecklas och tas i bruk. Denna enkätstudie bygger på data från 71 elever och avser att reflektera deras uppfattningar om kemiämnets möjligheter till inspiration och som källa till kunskaper i vardag och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Förskolans digitala vardag : Digitaliseringen, leken och lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Henrik Taavo; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; digitalization; digital competence; play; Digitala verktyg; digitalisering; digital kompetens; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på barn och teknik redogöra för och diskutera kring digitala verktygens användning i förskolan samt digitala verktygen och digitaliseringens påverkan på förskollärares förhållningssätt till lek och lärande. Detta gjordes utifrån både kvalitativa intervjuer med två förskollärare över Zoom och Microsoft Teams samt enkäter över e-mail med tre förskollärare där datan analyserades, tematiserades ochpresenterades utifrån den tematiska analysmodellen. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktygs effekter på skrivutveckling : En litteraturstudie om digitala skrivverktygs inverkan på textproduktionen i svenskämnet årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Niklas Olsson; Nils Awes; [2021]
  Nyckelord :Digitala lärprocesser; ASL; F-3; digital skrivande; analogt skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka vilka effekter digitala verktyg kan ha på elevernas skrivande, detta berör både hur eleverna påverkas kognitivt men också om hur textproduktionen kan påverkas. Utvecklingen rör sig mot hur man på olika sätt kan integrera digitala verktyg i undervisningen alltmer. LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om hur de estetiska lärprocesserna förstås och används i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Sternegård; Anja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Musik; Bild och skapande; Dans och rörelse; Drama; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur de estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna förstår begreppet estetiska lärprocesser och även vad de har för intention med att använda sig av estetiska lärprocesser, men också vilket lärande som pedagogerna anser kan möjliggöras med hjälp av dessa. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerad intervju som innebär att den som håller i intervjun har färdiga frågeställningar som ska besvaras samt att den som intervjuar kan vara flexibel med frågornas ordningsföljd. LÄS MER