Sökning: "Lärstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet Lärstilar.

 1. 1. Varför drama? : En studie om betydelsen av drama för elever i F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Björnsson; Therese Lundberg; [2021]
  Nyckelord :drama; undervisning; lågstadiet; lärande; blyghet; konflikter; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka och få mer kunskaper omlärare och dramapedagogers uppfattningar om dramats betydelse för elever i F-3.Genom semistrukturerade intervjuer med två lärare och en dramapedagog har datasamlats in för att kunna besvara vilken betydelse de anser att drama kan ha förinlärning av ämnesstoff, för att förebygga och lösa konflikter, för blyga ellerinåtvända elever samt vilka möjligheter och svårigheter de ser med att arbeta meddrama i skolan. LÄS MER

 2. 2. Lika lär olika? : En studie av hur lärstilsanpassad undervisning påverkar lärandeeffekt i gymnasieskolans företagsekonomi.

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Niklas Wilandh; [2020]
  Nyckelord :Lärstilar;

  Sammanfattning : Genom detta utvecklingsarbete inom ramen för Kompletterande Pedagogisk Utbildning ville jag undersöka om det är möjligt att genom att skräddarsy undervisning till elevers lärstilar förbättra deras kunskaper om företagsekonomi mer än vad som skulle vara fallet om undervisningen inte matchade deras lärstilar. För att ta reda på detta kategoriserade jag två klasser i Företagsekonomi 2 baserat på deras lärstilspreferenser utifrån VAK-modellen (visuellt, auditivt och kinestetiskt) med hjälp av en enkät. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla läsning genom musik : En litteraturstudie om läsutveckling med hjälp av musik som ett pedagogiskt redskap i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Johansson Julia; Wixtröm Fanny; [2020]
  Nyckelord :musik; ordförråd; avkodning; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Läsning är en förmåga som alla elever behöver utveckla för att kunna tillägna sig kunskaper och för att kunna orientera sig i ett komplext informationssamhälle. Många elever uppvisar dock svårigheter i utvecklingen av läsningens delkomponenter, vilket kan ses som problematiskt. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig om sitt lärande : En läromedelsanalys om lärstilar och studieteknik i läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Engström Hellman; Johanna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :The Dunn Dunn learning styles model; lärstil; studieteknik; metakognition;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa likheter och skillnader i hur läromedel för svenskämnet årskurs 4-6 utformar uppgifter med hänsyn till olika lärstilar och studieteknik. För att göra detta valdes två läromedel ut, läroboken Prima Svenska 6 och det digitala läromedlet Clio. LÄS MER

 5. 5. HUR BLIR MATEMATIKEN SYNLIG UTOMHUS? Utomhusmatematik ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Abdurashidova; Selina Degirmenci; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; matematik; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : I denna studie belyses ett utomhuspedagogiskt arbetssätt med fokus på matematik men även fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har undersökt hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken kan konkretisera abstrakta begrepp. LÄS MER