Sökning: "Lärstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet Lärstilar.

 1. 1. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Abdurashidova; Selina Degirmenci; [2019]
  Nyckelord :matematik; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt belyses fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har tagit reda på hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken påverkar inlärningen av kunskap. Det har vi gjort genom att granska tidigare studier och artiklar. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen ljudbok och tryckt bok?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elna Mattsson Johansson; Fanny Curtsson; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Inlärning; Student; Ljudbok; Tryckt bok; Lärstil;

  Sammanfattning : Ljudboken har under de senaste åren haft en stark framväxt i samhället och blivit ett vanligt bokformat. Kurslitteratur i formatet är något begränsat, men det finns en önskan hos studenter att ha tillgång till kurslitteratur i ljudboksformat. LÄS MER

 4. 4. Lärstilar i ämnet specialidrott : Uppfattar specialidrottslärare att de planerar sin undervisning efter elevens olika lärstilar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Inger Fritzon; [2019]
  Nyckelord :lärstil; skidgymnasium; anpassning av undervisning; specialidrottslärare;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att se om specialidrottslärare vid svenska skidgymnasier uppfattar att de planerar sin undervisning utifrån elevens olika lärstilar. Data insamlades genom en kvalitativ semistrukturerad intervjuform, där fem lärare vid två skidgymnasium deltog. LÄS MER

 5. 5. Kunskapens former inom entreprenörskap : En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Virdeborn; Patrick Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :ensamföretagare; entreprenör; informell kunskap; formell kunskap; erfarenhetsbaserat lärande; självlärande; lärstilar; arbetsområden;

  Sammanfattning : I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. LÄS MER