Sökning: "Lärstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet Lärstilar.

 1. 1. HUR BLIR MATEMATIKEN SYNLIG UTOMHUS? Utomhusmatematik ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Abdurashidova; Selina Degirmenci; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; matematik; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : I denna studie belyses ett utomhuspedagogiskt arbetssätt med fokus på matematik men även fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har undersökt hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken kan konkretisera abstrakta begrepp. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsning genom musik : En litteraturstudie om läsutveckling med hjälp av musik som ett pedagogiskt redskap i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Johansson Julia; Wixtröm Fanny; [2020]
  Nyckelord :musik; ordförråd; avkodning; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Läsning är en förmåga som alla elever behöver utveckla för att kunna tillägna sig kunskaper och för att kunna orientera sig i ett komplext informationssamhälle. Många elever uppvisar dock svårigheter i utvecklingen av läsningens delkomponenter, vilket kan ses som problematiskt. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av två olika metoder i grammatikundervisningen : En experimentell fallstudie om undervisning i grammatik i årskurs 8

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Judit Wickenberg; [2020]
  Nyckelord :Normativ grammatik; satslära; sociokulturellt perspektiv; undervisningsmetoder; lärstilar; elevcentrerad undervisning; lärarcentrerad undervisning; svenskämnet; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att experimentellt prova och därefter jämföra lärarcentrerad respektive elevcentrerad grammatikundervisning i grundskolans årskurs 8. Den lärarcentrerade undervisningsmetoden består av typisk analytisk och traditionell skolundervisning med lärarledd genomgång om satslära och övningsuppgifter till eleverna att arbeta med individuellt. LÄS MER

 4. 4. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Abdurashidova; Selina Degirmenci; [2019]
  Nyckelord :matematik; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt belyses fördelar med utomhuspedagogiken och eventuella hinder som kan uppstå under undervisningens gång. Vi har tagit reda på hur utomhuspedagogik med fokus på matematiken påverkar inlärningen av kunskap. Det har vi gjort genom att granska tidigare studier och artiklar. LÄS MER