Sökning: "Läs och språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Läs och språkutveckling.

 1. 1. Musikens betydelse för elevers språkutveckling i ämnet svenska i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha El Zaher; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Det sociokulturella perspektivet; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Mediering; Multimodalitet; Musik; Språkutvecklande arbetssätt; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka svensklärares förhållningssätt till användandet av den estetiska uttrycksformen musik och hur musik kan stimulera elevernas språkutveckling i samband med svenska. Studien inleds med en kort bakgrund till vårt valda forskningsområde, följt av att vi presenterar arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. ”Syftet är språket, utveckling av språket och läsförståelse” : Sju lärares tankar och arbetssätt kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Lundberg; Linnea Belinki; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tydliggöra hur sju lärare i förskoleklass samt årskurs 1 – 3  arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap och hur de tänker kring arbetet med högläsning i klassrummet. Metoderna som valdes för att uppnå studiens syfte var observation och intervju. LÄS MER

 3. 3. Tecknade serier i klassrummet : Elevers attityd till serier i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Theréz Lindstedt Önneskog; [2019]
  Nyckelord :Tecknade serier; grundskola; comic literacy; manga;

  Sammanfattning : Tecknade serier är en del av litteraturen som funnits under många år men som haft en svår och komplicerad resa genom årens gång. Redan på 1950-talet fick tecknade serier en negativ stämpel som det lever kvar spår av än idag. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever : En studie om några lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattning om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Hagstrand; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; flerspråkighet; andraspråksinlärning; identifiering; specialpedagogik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur några lärare, speciallärare och specialpedagoger beskriver att flerspråkighetsfaktorn påverkar identifiering av läs- och skrivsvårigheter, och vilken kunskap som de anser behövs för att kunna göra bedömningar med god tillförlitlighet. För att undersöka detta har åtta lärare, speciallärare och specialpedagoger på sammanlagt sex olika grundskolor i två olika kommuner intervjuats i enskilda och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Förskoleklassens högläsning : en flermetodsstudie om hur förskoleklasslärare uppfattar högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; language development; reading- and writing development; teacher; pupils; högläsning; språkutveckling; läs- och skrivutveckling; lärare; elever;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högläsning där syftet är att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar arbetet med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet ställdes fyra forskningsfrågor: Hur beskriver förskoleklasslärare att de använder högläsning i undervisningen? Vilka hinder finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Vilka möjligheter finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Hur ser förskoleklasslärare på högläsning i relation till andra aktiviteter för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling?       Synen på lärande i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. LÄS MER