Sökning: "Läs- och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 838 uppsatser innehållade orden Läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER

 2. 2. Språksvårigheter i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elina Andersson Hellberg; Linus Pagels; [2020]
  Nyckelord :Språksvårigheter; Idrott och Hälsa; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att undersöka i vilken utsträckning elever med språksvårigheter påverkas av sina svårigheter under lektioner i ämnet idrott och hälsa. Då vi under arbetets gång har funnit att det finns relativt lite forskning på detta område har vi delat upp vår informationssökning och två delar. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter : En studie av lärares syn på social, rumslig och didaktisk inkludering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Norberg; Hanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; Lärare F-3; Enkät; Inkludering; Läs- och skrivsvårigheter; Social inkludering; Rumslig inkludering; Didaktisk inkludering;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare resonerar gällande inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter och resultatet analyserades med utgångspunkt från Asp-Onsjös teori gällande social-, rumslig- och didaktisk inkludering. Syftet med studien var att undersöka hur utbildade lärare som är verksamma i årskurserna F-3 resonerar i arbetet med elever som har läs-och skrivsvårigheter för att skapa en större förståelse och bidra med kunskap. LÄS MER

 4. 4. Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter. : Framgångsrika didaktiska kompetenser och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alma Angel; Angelica Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; phonological awareness; didactic skills; teaching methods; writing development; Läs- och skrivsvårigheter; fonologisk medvetenhet; didaktisk kompetens; undervisningsmetoder; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskningundersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främjaskrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studienbelyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever fårskrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifallen elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Behöver elever vara fonologiskt medvetna för att lära sig att läsa? : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lovisa Gelin; [2020]
  Nyckelord :phonological awareness; reading instruction; grade 1; Läsinlärning; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivinlärning; läsa och skriva; läsoch skrivundervisning; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 1 har om läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet. Studiens utgångspunkt placeras i det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk metodansats som baseras på halvstrukturerade intervjuer som kommer att genomföras med fem verksamma lärare. LÄS MER